Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
CẮT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ VAN NIỆU ĐẠO SAU

Lê Công Thắng, Lê Thanh Hùng, Lê Tấn Sơn, Catherin De Vries

TÓM TẮT :

Mục đích: nghiên cứu đặc điểm bệnh lý, kỹ thuật và đánh giá kết quả điều trị van niệu đạo sau bằng phương pháp cắt van qua nội soi.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu được thực hiện tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ năm 2000 đến năm 2003 với 25/35 (71,5%) bệnh nhân van niệu đạo sau đã được nội soi cắt van, tuổi từ 3 tháng đến 6 tuổi, trung bình là 2,13 tuổi. Thiết kế nghiên cứu là nghiên cứu mô tả, tiền cứu.
Kết quả: Chỉ có 4% bệnh nhân van niệu đạo sau được phát hiện ở tuyến trước. Bệnh nhập viện trong tình trạng nặng với 72% có suy thận và 24 % có sốc nhiễmtrùng. 80% bệnh nhân đã được mở bàng quang ra da trước nội soi. Tất cả bệnh nhân đều được nội soi cắt van qua ngã niệu đạo, bằng ống soi bàng quang (60%) hoặc bằng ống soi cắt (40%) ở vị trí 12 giờ (88%). Tất cả bệnh nhân đều có kết quả tốt ngay sau khi nội soi cắt van, và qua theo dõi chỉ có 2/25 (8%) bệnh nhân phải nội soi cắt van lần hai hoặc mở lại bàng quang ra da.
Kết luận: điều trị van niệu đạo sau bằng cắt van qua nội soi là phương pháp điều trị lý tưởng hiện nay.

ABSTRACT :

Purpose: to investigate pathologic characters, techniques, and to evaluate the result of posterior urethral valves treatment by endoscocpic valve ablation.
Material and methods: the study was performed at Children Hospital No.1 from 2000 to 2003 with 25/35 (71,5%) children who had posterior urethral valves were treated by endoscopic ablation, ages from 3 months to 6 years old (mean age 2,13 years old). This is a descriptive prospectively study.
Results: Only 4% patients with posterior urethral valves were diagnosed by local hospitals. Almost the patients came in the hospital with severe conditions as 72% renal failure and 24% infectious shock. 80% patients were treated by vesicostomy before endosocpic valve ablation. All patients were accomplished transurethrally by cystoscope (60%) or resectoscope (40%) at the 12 o'clock position (88%). All the patients had good results after valve ablation, and after follow up there were only 2/25 (8%) patients need the second vale ablation or vesicostomy again.
Conclutions: treatment of posterior urethral valves by endoscopic valve ablation was a good choice today.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF