Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 1
CÁC YẾU TỐ DỊCH TỄ HỌC, LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG LIÊN QUAN ĐẾN TỬ VONG DO NHIỄM TRÙNG HUYẾT SƠ SINH

Võ Tăng Duyên, Bùi Quốc Thắng

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: nhiễm trùng huyết sơ sinh là một nguyên nhân gây tử vong thường gặp ở những đơn vị hồi sức sơ sinh tại các nước đang phát triển. Cho đến nay, những nghiên cứu về các yếu tố nguy cơ tử vong trong nhiễm trùng huyết sơ sinh còn khá ít. 
Mục tiêu: xác định các yếu tố liên quan đến tử vong do nhiễm trùng huyết sơ sinh tại đơn vị chăm sóc đặc biệt. 
Phương pháp: nghiên cứu cắt ngang phân tích 130 trẻ sơ sinh dưới 1 tháng tuổi điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 với chẩn đóan nhiễm trùng huyết sơ sinh, xác định bằng cấy máu dương tính, trong khỏang thời gian 4 năm (2004 - 2008) được khảo sát về các yếu tố liên quan đến tử vong. Những sự kết hợp giữa các biến số dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng và tử vong được xem xét. Kết quả: tác nhân gây bệnh nhiễm trùng huyết sơ sinh thường gặp nhất là Klebsiella sp. (36,9%), tiếp đến là Staphylococcus sp.(26,9%) và Acinetobacter sp. (10,8%). Với phân tích đơn biến, các yếu tố nguy cơ kết hợp với tử vong là rối lọan nhịp tim (RR= 3,11; CI: 1,56 - 6,19), rối lọan nhịp thở (RR= 2,57; CI: 1,26 - 5,23), co kéo lồng ngực (RR= 3,44; CI: 1,25 - 9,5), và phù cứng bì (RR= 4,5; CI: 2,26 - 8,95). Các yếu tố dịch tễ học như phái tính, ngày tuổi, cân nặng lúc sanh và tuổi thai chưa thấy có liên quan với tử vong. Các yếu tố lâm sàng bao gồm bất ổn thân nhiệt, vàng da, hôn mê, co giật, chướng bụng và xuất huyết không liên quan đến tử vong. Tất cả biến số cận lâm sàng như bạch cầu, tiểu cầu, dung tích hồng cầu và CRP không có mối kết hợp với tử vong. 
Kết luận: kết quả nghiên cứu có thể được dùng để nhận biết trẻ sơ sinh bị nhiễm trùng huyết với nguy cơ tử vong cao, cần chăm sóc dặc biệt.

ABSTRACT :

Background: neonatal sepsis is a common cause of death in neonatal intensive care units in developing countries. Little information is available on risk factors for mortality among newborns with septicemia. 
Objective: to identify factors related to death among newborn infants with sepsis in intensive care unit. 
Method: analytical cross-sectional study of 130 newborns under 1 month of age who were hospitalized in Children's Hospital N01 presented neonatal sepsis, confirmed by blood culture, during a 4-year period (2004 - 2008) were investigated for factors related to death. The associations between epidemiological, clinical, laboratory variables and death were examined. 
Results: the most common causal agent of neonatal sepsis was Klebsiella sp. (36.9%), followed by Staphylococcus sp. (26.9%) and Acinetobacter sp. (10.8%). In univariate analysis, the risk factors associated with death were: cardiac arrhythmia (RR= 3.11; CI: 1.56 - 6.19), dyspnea (RR= 2.57; CI: 1.26 - 5.23), thorax retraction (RR= 3.44; CI: 1.25 - 9.5) and sclerema neonatorum (RR= 4.5; CI: 2.26 - 8.95). Epidemiological factors such as sex, age, birthweight and gestational age were not significantly associated with death. Clinical factors including temperature instability, jaundice, coma, convulsion, abdominal distension and bleeding were not related to death. All laboratory variables such as white blood cells, platelets, hematocrit and CRP were not associated with death. 
These findings could be used to identify newborn infants with septicemia at increased risk of death who need to receive intensive care.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF