Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
NGHIÊN CỨU MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA ĐỘNG HỌC NỒNG ĐỘ PEPTIDE BÀI NATRI NIỆU TYPE B (BNP) VÀ TỬ VONG TRONG TIÊN LƯỢNG GẦN HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP

Trần Hòa, Đặng Vạn Phước

TÓM TẮT :

Mở đầu: BNP đo một lần trong những ngày đầu sau đau ngực cung cấp nhiều yếu tố tiên lượng quan trọng trong hội chứng mạch vành cấp (HCMVC). Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này để xác định, sự diễn tiến theo thời gian (động học) của nồng độ BNP có liên quan gì đến tỉ lệ tử vong hay không trong HCMVC.
Mục tiêu: Xác định mối tương quan giữa sự biến đổi nồng độ BNP theo thời gian và tỉ lệ tử vong trong tiên lượng gần (30 ngày) trong HCMVC.
Phương pháp: Đây là một nghiên cứu tiền cứu mô tả và phân tích. Dân số nghiên cứu là 144 bệnh nhân nhập vào khoa Tim mạch BV Chợ Rẫy từ tháng 5/2004 đến 2/2005. Nồng độ BNP trong máu lấy hai lần: lần 1 (12 - 48 giờ) (BNP 1) và lần 2 (ngày 5 - 6) (BNP 2) sau khởi điểm đau ngực. Tử vong (TV) do mọi nguyên nhân là biến cố lâm sàng được quan sát và ghi nhận trong 30 ngày.
Kết quả: Nguy cơ TV sau HCMVC ở nhóm có BNP lần 2 > BNP lần 1 là 33%, trong khi nguy cơ TV ở nhóm có BNP lần 2 < BNP lần 1 là 1,6%. Hầu hết BN TV (18/19 BN chiếm 94,7%) có BNP lần 2 > BNP lần 1, chỉ có 1 BN (chiếm 5,3%) TV có BNP lần 2 < BNP lần 1. Mọi sự khác biệt đều có ý nghĩa thống kê với p < 0,0001.
Kết luận: Theo dõi động học nồng độ BNP cho phép dự đoán nguy cơ tử vong ngắn hạn sau HCMVC.

ABSTRACT :

Background: A single measurement of BNP in the first few days after the onset of ischemic symptoms provides predictive prognostic information in patients with ACS. 
Objectives: To investigate the relation between the dynamic of BNP concentrations and the mortality in the short-term prognostic (30 days) after ACS.
Method: Prospective study on 144 patients at Cardiology Department, Cho Ray Hospital from 5/2004 to 2/2005. BNP concentrations measured two times: the first time (12 - 48 hours) (BNP 1) and the second time (5 - 6 days) (BNP 2) after the onset of ischemic symptoms. The endpoint was death from any cause at 30 days.
Results: Group of BNP 2 > BNP 1: risk of death was 33% and group of BNP 2 < BNP 1: risk of death was 1.6%. Only one death (5.3%) occurred among group BNP 2 < BNP 1, but, almost patients of death with BNP 2 > BNP 1, (p < 0.0001).
Conclusion: The dynamic of BNP is a strong predictor the short-term risk of death after acute coronary syndrome.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF