Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
SIÊU ÂM CẤP CỨU TRONG CHẨN ĐOÁN VIÊM RUỘT THỪA CẤP

Tôn Thanh Trà (1), Tôn Thất Quỳnh Ái(2)

TÓM TẮT :

Viêm ruột thừa cấp là một bệnh lý phổ biến tại cấp cứu. Khoảng 7 -10% dân số ở Châu Âu hoặc Mỹ được chẩn đoán viêm ruột thừa trong suốt cuộc đời của họ. Chẩn đoán viêm ruột thừa cấp thường là một quyết định lâm sàng và không khó đối với những trường hợp điển hình. Tuy nhiên trong những bệnh cảnh lâm sàng không điển hình, việc chẩn đoán khó khăn dẫn đến bỏ sót viêm ruột thừa hoặc chẩn đoán nhầm viêm ruột thừa trước mổ. Siêu âm mang lại hiệu quả trong chẩn đoán đã được chứng minh, tuy nhiên việc thực hiện siêu âm bởi Bác sĩ cấp cứu có giá trị như thế nào là mục tiêu của nghiên cứu này.Mục tiêu nghiên cứu: Xác định giá trị của siêu âm cấp cứu trong chẩn đoán viêm ruột thừa cấp.Phương pháp: Tiến cứu, mô tả hàng loạt ca.Kết quả: Trong 105 bệnh nhân đau hố chậu phải nghi ngờ viêm ruột thừa cấp được nghiên cứu, có 58 bệnh nhân được chẩn đoán viêm ruột thừa.Tuổi trung bình là 32, nam chiếm 59.6%.Thời gian từ lúc đau bụng đến khi vào cấp cứu trung bình là 14.2 giờ, có 31% bệnh nhân có sốt và 88% bệnh nhân có bạch cầu > 10.000 /ml. 45/ 58 trường hợp (77,6%) thấy hình ảnh viêm ruột thừa, có 6 trường hợp chỉ thấy dịch ở hố chậu phải, 07 trường hợp siêu âm bình thường. Độ nhạy của siêu âm là 77,6%, độ đặc hiệu là 98,7%, giá trị tiên đoán dương là 97,8%, giá trị tiên đoán âm là 77,9%.Kết luận: Siêu âm có giá trị góp phần vào chẩn đoán viêm ruột thừa cấp. Kết quả siêu âm tại giường do Bác sĩ cấp cứu thực hiện không có sự khác biệt so với siêu âm do các Bác sĩ chuyên khoa thực hiện trong chẩn đoán viêm ruột thừa cấp ở các nghiên cứu được báo cáo.

ABSTRACT :

Background: Acute appendicitis is a common disease in emergency department. The overall rate of acute appendicitis is about 7-10% in population during their lifetime. Ultrasound seems to help in non-typical clinical presentation cases but how is ultrasound by emergency physician in diagnosis of acute appendicitis is our aim of this study. Aim of study: The role of ultrasound by emergency physician in diagnosis of acute appendicitis.Method: Prospective, case study. Patients with suspicion of acute appendicitis were referred to ultrasound examination by emergency physician (the author of research). The clinical presentations, laboratory results, operation and histology will be followed up.Result: 105 patients were studied, in which 58 patients were diagnosed acute appendicitis in operation and histology, positive ultrasound was 45 cases (77.6%), the sensitiveness is 77.6%, the specificity is 97.8%, PPV = 97.8% and NPV =77.9%.Conclusion: Ultrasound by emergency physician in acute appendicitis has the same result if comparing with the ultrasound by radiologist or registrar surgeon.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF