Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2004 - Tập 8 - Số 1
NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRÊN THỎ VỀ DIỄN BIẾN LÀNH THƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC VẾT THƯƠNG BIỂU BÌ VÀ DƯỚI BIỂU BÌ

Nguyễn Trí Dũng, Trịnh Đình Vũ Linh

TÓM TẮT :


ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF