Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 5
LƯỢNG GIÁ HIỆU QUẢ CÁC KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU TẠI KHU CHUYÊN SÂU SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Cam Ngọc Phượng, Nguyễn Kiến Mậu, Tăng Chí Thượng

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề. Tại Bệnh viện Nhi đồng I, tử vong sơ sinh chiếm 1/3 tổng số tử vong trẻ em trong bệnh viện. Do đó, một trong những ưu tiên hàng đầu của bệnh viện là tập trung nguồn lực nhằm cải thiện chăm sóc và làm giảm tử vong sơ sinh. Mục tiêu Nghiên cứu này nhằm lượng giá hiệu quả và chi phí của Khu chuyên sâu sơ sinh Phương pháp Nghiên cứu hồi cứu. Kết quả: Chăm sóc tích cực tại khu chuyên sâu đã giảm tỷ lệ tử vong của nhóm trẻ từ 1000 đến 1500 gr từ 18% xuống còn 7%. Chi phí và thời gian điều trị tại khu chuyên sâu sơ sinh chủ yếu tập trung ở bốn phạm vi nguy cơ: sử dụng surfactant, thời gian nằm viện kéo dài, thở máy và phẫu thuật. Chăm sóc tích cực cho trẻ sơ sinh có cân năng từ 1000 đến 1499 grams thì đạt chi phí hiệu quả hơn là chăm sóc cho trẻ dưới 1000 grams. Kết luận Khu chuyên sâu sơ sinh là một mô hình kỹ thuật học hiệu quả giúp cải thiện tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh sanh non rất nhẹ cân và trẻ sơ sinh có dị tật bẩm sinh cần phẫu thuật. Vấn đề cần thiết phải tiếp tục thành lập và nâng cấp thêm những trung tâm chăm sóc sơ sinh vùng cho các tỉnh phía Nam trong tương lai.

ABSTRACT :

Background. In Children's hospital 1, neonatal mortality accounted for one - third of overall mortality rate in the hospital. Therefore, one of the priority of the hospital focuses on improvements in management and neonatal mortality Objective This study reviews the evidence on the cost and effectiveness of neonatal intensive care center. Method Retrospective study Results: In Neonatal intensive care center, neonatal mortality rate of infants with birthweights of 1000 to 1500 grams has fallen from more than 18 percent to only 7 percent. A significant portion of the variation among infants in cost and length of stay is explained by four measures of risk: surfactant replacement, survival to hospital discharge, assisted ventilation, and surgical intervention. By every economic measure, neonatal intensive care for infants weighing 1000 to 1499 grams was more cost-effective than neonatal intensive care for infants weighing under 1000 grams. Conclusions Level III hospitals neonatal intensive care is an effective technology for the improved survival both of very low birthweight infants and newborns with congenital malformation needed surgery.These problems point to a need to continue to push for further regionalization and upgrades of perinatal services in South of Vietnam.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF