Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 1
ĐIỂM ĐA HÌNH TLR5+1174 KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUY CƠ UNG THƯ DẠ DÀY HAY NHIỄM HELICOBACTER PYLORI

Hà Mai Dung(1), Hazel Mitchell(2)

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMở đầu: Helicobacter pylori là vi khuẩn có chiên mao quan trọng vì lây nhiễm khoảng nửa dân số thế giới và có thể đưa đến bệnh lý nặng là ung thư dạ dày. Điểm đa hình TLR5+1174 là điểm đa hình có chức năng đáng được nghiên cứu của gen TLR5 trong mối liên hệ với các vi khuẩn có chiên mao.Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích TLR5+1174 ở ba nhóm người Trung Quốc, Ấn Độ và Mã Lai cư ngụ ở Malaysia; đánh giá mối liên hệ giữa điểm đa hình này với nhiễm khuẩn H. pylori hay nguy cơ ung thư dạ dày.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Hai nhóm bao gồm 370 đối tượng tham gia nghiên cứu; nhóm chứng: 123 người Trung Quốc, 108 người Ấn Độ, 84 người Mã Lai và nhóm bệnh gồm 55 người Trung Quốc bị ung thư dạ dày. TLR5+1174 được phân tích bằng phương pháp PCR-RFLP với enzyme giới hạn là DdeI. Nhiễm khuẩn H. pylori được xác định bằng kít ELISA HELICOBACTER PYLORI IgG của Biohit Diagnostics. SPSS phiên bản 17 và GraphPad InStat3 dùng để xác định 2test, Fisher Exact test và OR.Kết quả: Có sự khác biệt có ý nghĩa về điểm đa hình TLR5+1174 giữa nhóm Trung Quốc và nhóm Ấn Độ hay nhóm Mã Lai. Không có mối liên hệ giữa TLR5+1174 và nhiễm H. pylori hay ung thư dạ dày.Kết luận: Đặc điểm điểm đa hình TLR5+1174 ở các dân tộc khác nhau có thể khác nhau. TLR5 có thể không có mối liên hệ với nhiễm khuẩn H. pylori hay nguy cơ ung thư dạ dày.

ABSTRACT :

ABSTRACTBackground: Helicobacter pylori was an important flagellated bacterium because it infected a half of the world population and could lead to a severe outcome, gastric cancer. TLR5+1174 polymorphism was a functional polymorphism of the gen TLR5 and was considered to be worth to be studied in the association with H. pylori infection or gastric cancer risk.Aims: Anylyzing TLR5+1174 polymorphism in three control ethnic groups resident in Malaysia including Chinese, Indian and Malay. Evaluating the association between this SNP (Single Nucleotide Polymorphism) with H. pylori infection or gastric cancer risk.Methods: Two groups include 370 subjects participating in the study; a control group including 123 Chinese, 108 Indians and 84 Malays; and a case group of 55 Chinese gastric cancers. TLR5+1174 polymorphism was analyzed by PCR-RFLP with the restriction enzyme DdeI. H. pylori infection was determined by ELISA HELICOBACTER PYLORI IgG from Biohit Diagnostics. SPSS version 17 and GraphPad InStat3 was used to calculate 2test, Fisher Exact test and OR.Results: Significant differences in TLR5+1174 were found between the Chinese and the Indians or the Malays. No association was found between TLR5+1174 and H. pylori infection or gastric cancer.Conclusion: Characteristics of TLR5+1174 polymorphism in different ethnic groups may be different. TLR5 may not associate with H. pylori infection or gastric cancer risk.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF