Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 1
ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ TĨNH MẠCH ĐƠN

Dương Văn Hải

TÓM TẮT :

Chúng tôi nghiên cứu 50 mẫu tĩnh mạch (TM) đơn trên xác người Việt Nam về một số đặc điểm hình thái, để làm cơ sở cho giảng dạy Giải phẫu học (số liệu Việt Nam) và nghiên cứu lâm sàng trong hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa.. với phương pháp mô tả , cắt ngang. Qua đó, chúng tôi ghi nhận được các dạng, đường kính, nguyên ủy dưới cơ hoành của hệ TM đơn; đặc điểm của các nhánh nối ngang, các nhánh nối với TM tay đầu, các TM thực quản. Chúng tô i cũng thử lý giải về huyết động học dựa trên hình thái học của các dạng TM và đề nghị hướng nghiên cứu trong tương lai.

ABSTRACT :

We studied 50 specimens of azygos venous system (Vietnamese cadavers), on some morphological characteristics, for medical education (Vietnamese data) and clinical research (Portal hypertension), by observational and cross-sectional method. Patterns, diameters, sub-diaphragmatic origins..of the azygos system of vein were observed. We also noted retroaortic anastomoses, connections to brachiocephalic veins, esophageal veins. We tried to discuss some hemodynamic patterns based on morphologic aspect and to propose the future trend of study.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF