Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
LIMPHÔM KHÔNG HODGKIN TÁI PHÁT Ở HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG

Phan Chiến Thắng

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Khoảng 5-> 30% limphôm không Hodgkin có tái phát thần kinh trung ương. Tiên lượng xấu. Chưa rõ mối quan hệ giữa điều trị dự phòng và tái phát.
Bệnh nhân và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu không chọn lọc 32 bệnh nhân limphôm không Hodgkin, đánh giá tỷ lệ, hậu quả và các yếu tố nguy cơ đối với tái phát thần kinh trung ương. Xác định dự phòng thần kinh trung ương có làm giảm nguy cơ tái phát thần kinh hay không?
Kết quả và kết luận: Bệnh nhân có biểu hiện toàn thân và hệ thần kinh trung ương khu trú, 3 bệnh nhân tái phát hệ thần kinh trung ương xảy ra sau đó. Nguy cơ tích lũy của tái phát thần kinh trung ương trong 4 năm là 19%. Nguy cơ tái phát thần kinh trung ương là 39% ở limphôm không Hodgkin độ ác cao, thường trong 14 tháng đầu; 22% ở limphôm không Hodgkin độ ác vừa, thường 6 năm đầu. 7% ở limphôm không Hodgkin độ ác thấp và khi đó độ ác tính sẽ tăng lên. Trong phân tích đa giá trị, limphôm không Hodgkin độ ác vừa, độ ác cao và giai đoạn cao là các yếu tố nguy cơ độc lập đối với tái phát thần kinh trung ương. Không có bằng chứng rõ ràng về vai trò của dự phòng hệ thần kinh trung ương trong các bệnh nhân limphôm không Hodgkin mức độ trung bình và cao. Thời gian sống là 1-2 tháng.

ABSTRACT :

Background: - 5--> 30% Non Hodgkin Lymphomas (NLH) have central nervous system (CNS) reccurence with poor prognosis. The correlation between CNS prophylaxis have not yet been elucidated
Methods: - Random retrospective study of 32 NHL patents assess the proportions, effects, risk factors of CNS recurrence. Evaluate CNS prophylaxis really decrease CNS recurrence risk?
Results and Conclusions: - 1 patient has general manifestation and local CNS finding, 3 patients have CNS recurrence later on. The cumulative risk of CNS recurrence during 4 years is 19%. - The CNS recurrence risk is 39% in high grade NHL, occuring usually in the first 14 months; 22% moderate grade NHL have reccurence in the first 6 years; 7% low grade NHL with higher degree of malignancy. - In multivariate analysis, NHL with high, moderate, low grade are independent risk factors for CNS recurrence. There are no strong proof about the role of CNS prophylaxis in NHL with high, moderate, grade. The survival time is 1-2 months

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF