Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 1
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG LIÊN TỤC ĐỂ GIẢM ĐAU TRONG MỔ VÀ SAU MỔ CHỈNH HÌNH CHI DƯỚI

Chu Đình Khang, Nguyễn Văn Chừng

TÓM TẮT :

Đối với bệnh nhân được phẫu thuật chỉnh hình chi dưới việc đặt một catheter ngoài màng cứng để vô cảm trong mổ bằng lidocain 2% và giảm đau sau mổ bằng hỗn hợp bupivacain 0,1% 2ml/g - fentanyl 20 mcg/g bơm liên tục bởi Easypump cho kết quả giảm đau tốt, nó đóng vai trò quan trọng trong hồi phục sức khỏe và tâm lý của bệnh nhân. Nghiên cứu từ tháng 10/2004 đến tháng 05/2005 trên 61 bệnh nhân được phẫu thuật chỉnh hình chi dưới tại phòng mổ bệnh viện Chợ rẫy. Kết quả cho thấy: 100% số bệnh nhân đạt mức vô cảm tốt để mổ. Sau mổ 98,4% số bệnh nhân đạt mức giảm đau tốt và khá, điểm EVA từ 1 - 3 điểm, 1,6% giảm đau ở mức trung bình EVA = 5, không có các biến chứng về tuần hoàn và hô hấp.

ABSTRACT :

For patients undergoing lower limb orthopedic surgery, the placement of an epidural catheter for peri-operative anesthesia by Lidocain 2% and post-operative analgesia by using Easypump for continuous infusion of Bupivacain 0,1% 2ml/h and Fentanyl 20μg/h provides good pain relief result. It plays an important role in health recovery and mentality of patients. This study was performed form 10/2004 to 05/2005 on 61 patients undergoing elective lower limb orthopedic surgery in Cho Ray Hospital. The results showed that 100% patients received good anesthesia for operation. After surgery, 98,4% patients gained excellent & good analgesia, EVA from 1-3; 1,6% patients had moderate analgesic level, EVA = 5. There were no curculatory and respiratory complications.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF