Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2007 - Tập 11 - Số 2
ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN MÓC VÀ GIUN LƯƠN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẤY PHÂN CẢI TIẾN TẠI XÃ PHÚ HÒA ĐÔNG, HUYỆN CỦ CHI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ THÁNG 7 - 2006 ĐẾN THÁNG 12 - 2006

Lê Đức Vinh, Ngụy Cẩm Huy, Nguyễn Minh Phước, Võ Thị Thanh Trà

TÓM TẮT :

Mục tiêu: (1) Xác định tỉ lệ nhiễm 2 loại giun lươn và giun móc. (2) Khảo sát mối tương quan giữa tỉ lệ nhiễm giun với các yếu tố nguy cơ.
Phương pháp: Mô tả cắt ngang.766 người dân cư ngụ ở xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi được tầm soát giun móc và giun lươn bằng phương pháp cấy phân cải tiến, đồng thời mỗi ngưới được phỏng vấn theo bảng câu hỏi đã soạn sẵn, để tìm mối tương quan giữa tỷ lệ nhiễm và các yếu tố nguy cơ.
Kết quả và kết luận: điều tra cho thấy tỉ lệ nhiễm giun chung tại xã Phú Hòa Đông là 38,4%, trong đó tỉ lệ nhiễm giun móc là 34,4% và tỉ lệ nhiễm giun lươn là 9,2%. Có sự tương quan giữa tỉ lệ nhiễm giun và nhóm tuổi, tình trạng hố xí và thói quen có tiếp xúc đất trong sinh hoạt hàng ngày.

ABSTRACT :

Objectives (1) to identify the prevalence rate of hookworm and Strongyloides stercoralis infections by using modified cultivation method. (2)To study the correlation among the prevalence rate and risk factors.
Methods: A cross-secional study.766 people who are living in Phu Hoa Dong commune, Cu Chi district, were found hookworm and Strongyloides stercoralis by using modified cultivation methods.
Results and conclusions: the prevalence rates of these two kinds of nematode infections were 38.4%, in which 34.4% of hookworm and 9.2% of Strongyloides stercoralis infection. There are the relationship among the prevalence rate and age group, latrine - condition and soil- exposure.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF