Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
ĐIỀU TRỊ MẤT TOÀN BỘ DA DƯƠNG VẬT - BÌU

Nguyễn Thành Như(1), Mai Trọng Tường(2)

TÓM TẮT :

Mở đầu - mục tiêu: Mất da dương vật - bìu là một tai nạn để lại hậu quả nặng nề tâm lý và đời sống bình thường. Các tác giả trình bày kinh nghiệm điều trị mất toàn bộ da dương vật - bìu.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu mô tả các trường hợp được phẫu thuật tại bệnh viện Bình Dân, từ 2001 đến 07/2009, do các tác giả thực hiện, để ghép da che phủ dương vật - bìu sau khi bị lóc toàn bộ da bộ sinh dục do tai nạn.
Kết quả: 06 bệnh nhân, tuổi trung bình 31,5 ± 3,2 (25-41). 05 trường hợp bị mất da thân dương vật được ghép vạt da bìu. Vạt da bìu lành tốt, sự cương dương không bị ảnh hưởng. 01 trường hợp bị mất toàn bộ da thân dương vật và da bìu, được ghép da mỏng thân dương vật và tạo hình túi bìu bằng vạt da thẹn - đùi. Sau mổ 2 tháng, bệnh nhân sinh hoạt tình dục bình thường và bìu mới phủ da kín, thẫm mỹ.
Kết luận: Nếu chỉ mất da thân dương vật, nên sử dụng vạt da bìu để che phủ dương vật. Nếu mất cả da dương vật và bìu thì ghép da mỏng lên thân dương vật và tạo hình bìu bằng vạt da thẹn - đùi là chọn lựa hợp lý.

ABSTRACT :

Background - Objective: Penile - scrotal skin loss is a trauma leading to bad consequences in normal life activities and psychological troubles. The authors reported experience of complete scrotal - penile skin loss treatment.
Materials and methods: A retrospective descriptive study of the patients underwent surgical treatment at Binh Dan hospital, from 2001 to July 2009, performed by the authors, for scrotal - penile coverage after complete skin loss due to accidents.
Results: Six patients, mean age was 31.5 ± 3.2 (25 -41). 5 patients had complete penile skin loss underwent penile coverage by scrotal flap The flap was well healed and erectile function was not affected. 5 patient had total penile scrotal skin loss, underwent split-thickness skin graft for penile coverage and pudendal-thigh flaps for scrotal reconstruction. Two months later, patient had normal sexual intercourses, and the neoscrotum had skin covered and a good cosmetic appearance.
Conclusions: If only penile skin loss, scrotal skin should be used. If complete penile and scrotal skin loss, split-thickness skin graft for penile coverage and pudendal - thigh flaps for scrotal reconstruction is an appropriate option.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF