Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 5
ĐẶC ĐIỂM SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở TRẺ EM THEO CÁC TÝP VIRUS

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Hoàng Mai Anh, Lê Bích Liên, Lâm Thị Mỹ, Nguyễn Thanh Hùng, Simmons Cameron P, Wills Bridget

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định những đặc điểm khác biệt về lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị sốt xuất huyết (SXH) Dengue ở trẻ em theo các týp virus. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trên các bệnh nhân SXH từ 2 tháng đến 15 tuổi có chẩn đoán lâm sàng SXH theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO (17) và có xét nghiệm định danh týp virus DEN bằng phương pháp PCR dương tính. Kết quả: Trong 226 trường hợp SXH ở trẻ em tại bệnh viện Nhi đồng 1 được chẩn đoán theo tiêu chuẩn lâm sàng của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và có kết quả PCR dương tính xác định týp virus, tỉ lệ nhiễm DEN1 62,8%, DEN2 27,4%, DEN3 8,8% và DEN4 0,9%. Tình trạng sốc (p=0,003), tái sốc (p=0,042), tràn dịch màng phổi (p=0,001), chỉ định sử dụng và thể tích dịch truyền đại phân tử (p=0,027 và p=0,017) có liên quan đến týp virus trong phân tích đơn biến. Tỉ lệ các trường hợp vào sốc (p < 0,001), tái sốc (p=0,011), suy hô hấp (p=0,037), mức độ gan to (p=0,033), mức độ giảm albumine máu (p=0,006), tràn dịch màng bụng (p=0,012), tràn dịch màng phổi (p < 0,001) và thở oxy (p=0,037) xảy ra ở nhóm nhiễm DEN2 nhiều và nặng hơn so với nhóm nhiễm DEN1. Nhóm nhiễm DEN2 cũng có chỉ định truyền dịch (p=0,022), sử dụng đại phân tử (p=0,003), cũng như tổng thể tích dịch truyền (p=0,015), thể tích đại phân tử sử dụng (p=0,008) nhiều hơn nhóm nhiễm DEN1. Những yếu tố có liên quan đến tình trạng sốc là hematocrit, albumine máu, mức độ gan to và týp virus trong phân tích hồi quy logistic. Nhiễm DEN2 dễ có nguy cơ vào sốc cao hơn so với DEN1 (OR 5,3, 95% KTC (1,3-22,6)). Không có sự khác biệt nguy cơ vào sốc giữa nhiễm DEN3 và DEN1 (p=0,146). Kết luận: Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt giữa các týp virus DEN về phương diện lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị. Nhiễm DEN2 thường có bệnh cảnh lâm sàng nặng hơn DEN1. Những yếu tố chính liên quan đến tình trạng sốc là týp virus, hematocrit, albumine máu và mức độ gan to. Kết quả này góp phần quan trọng trong việc theo dõi và điều trị các trường hợp sốt xuất huyết ở trẻ em.

ABSTRACT :

Objectives: To determine differences in Dengue hemorrhagic fever among children regarding clinical, laboratory manifestations and therapeutic aspects according to different virus serotypes. Materials and methods: Cross-sectional study with the enrollment of patients from 2 months to 15 years of age with Dengue hemorrhagic fever according to WHO criteria and confirmed serotypes by PCR method at Children's Hospital 1 from Aug 2006 to Feb 2007. Results: Of 226 children with Dengue hemorrhagic fever according to WHO criteria with confirmed serotypes by PCR method, the percentage of DEN1 were 62.8%, DEN2 27.4%, DEN3 8.8% and DEN4 0.9%. Univariate analysis shows that the relationship between shock (p=0.003), reshock (p=0.042), pleural effusions (p=0.001), colloid infusions (p=0.027), volume of colloid (p=0.017) and serotypes are statistically significant. DEN2 infection manifested more severely and more frequently than DEN1 in terms of shock (p < 0.001), reshock (p=0.011), respiratory distress (p=0.037), hepatomegaly (p=0.033), hypoalbuminemia (p=0.006), ascites (p=0.012), pleural effusions (p < 0.001) and oxygen support (p=0.037). More fluid resuccitation (p=0.022) and colloid infusions (p=0.003) as well as greater total volume of fluid (p=0.015) and colloid infused (p=0.008) were seen in DEN2 compared to DEN1 group. Hematocrit, albuminemia, degree of liver enlargement and virus serotypes are associated with shock in logistic regression. While DEN2 infection is more susceptible to shock compared to DEN1 (OR 5.3, 95% CI (1.3-22.6)), there is no difference between DEN3 and DEN1 groups regarding the risk of shock (p=0.146). Conclusions: The results show that Dengue infection differs in clinical, laboratory manifestations and therateutic aspects according to different virus serotypes. The main shock-related factors are virus serotypes, hematocrit, albuminemia and degree of liver enlargement. These findings contribute greatly to the following up and management of children with DHF.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF