Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 1
KHẢO SÁT HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU BẰNG SIÊU ÂM MÀU DUPLEX TRÊN BỆNH NHÂN NỘI KHOA CẤP TÍNH

Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Văn Trí

TÓM TẮT :

Mục Tiêu Nghiên Cứu: Khảo sát huyết khối tĩnh mạch sâu (HKTMS) bằng siêu âm màu duplex.
Phương Pháp Nghiên Cứu: Nghiên cứu dọc 
Kết Quả: Tỉ lệ mắc HKTMS trên nhóm bệnh nhân nội khoa có nguy cơ là 21,13%. Siêu âm phát hiện HKTMS ở lần 1 là 53,33%, lần 2 là 46,67%. Huyết khối đoạn gần 15 trường hợp (100%), đoạn xa 2 trường hợp (13,33%), đoạn gần và xa 2 trường hợp (13,33%). Huyết khối phân bố ở chân trái với tỉ lệ 60%, chân phải- 26,67%, cả hai chân-13,33%. 
Kết Luận: HKTMS chủ yếu tập trung ở chân trái, vị trí đoạn gần, 53,33% số ca mắc huyết khối phát hiện sau 7 ngày nhập viện.

ABSTRACT :

Objectives: Study deep vein thrombosis( DVT ) in medical patients by duplex ultrasound. 
Methods: Longitudinal study. Results: Incedence of DVT was 21.13% among the patients. Among these 71 patients who underwent venous duplex ultrasound, 15 had a positive test: 8 (53.33%) at admission, 7 (46.67%) at day 7 of follow-up. Location of thrombi: 15 cases at proximal, 2 cases distal, 2 cases both and 60% at left leg, 26.67% at right leg, 13.33% both legs. 
Conclusions: The site of DVT was more common in left extremities and proximal veins. DVT was detected by duplex ultrasound after a week is 53.33%.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF