Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 6
ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG HOẠT HÓA VIÊM GAN SIÊU VI B BẰNG LAMIVUDINE TRƯỚC HÓA TRỊ UNG THƯ

Vũ Văn Vũ, Đặng Thanh Hồng, Trần Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thị Minh Khang

TÓM TẮT :

Viêm gan hoạt hóa HBV do hóa trị ung thư trên bệnh nhân có mang HbsAg là vấn đề lâm sàng thường gặp nhất là ở nước ta nơi có tỉ lệ người mang HbsAg cao. Tỉ lệ hoạt hóa HBV có thể lên tới 60%, bệnh cảnh lâm sàng phong phú từ tăng men gan có hồi phục đến suy gan tối cấp gây tử vong. Điều trị trong giai đoạn HBV đã hoạt hóa thường không hiệu quả do vậy điều trị dự phòng ngay từ khi bắt đầu hóa trị là biện pháp hợp lý nhất. Với tính hiệu quả kháng HBV, an toàn và tiện dụng, lamivudine là một lựa chọn thích hợp cho điều trị dự phòng hoạt hóa HBV do hóa trị ung thư.

ABSTRACT :

Chemotherapy-induced reactivating hepatitis B infection is common in HBV carriers, especially in countries where there is a high prevalence of HBV infection like Vietnam. The reactivating rate may be as high as 60%. The clinical features varied from reversible changes in transaminases to fatal acute liver failures. Treatment of reactivating hepatitis B is not efficacious so that prophylatic therapy right after initiating the chemotherapy is the most rational management. Given its HBV antiviral effect, safety and convenience, lamivudine should be the right choice for prophylactic treatment of reactivating hepatitis B infection.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF