Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
MỐI TƯƠNG QUAN ĐẶC ĐIỂM MẪU RÃNH GIỮA RĂNG CỐI SỮA THỨ HAI VÀ RĂNG CỐI VĨNH VIỄN THỨ NHẤT HÀM DƯỚI NGƯỜI VIỆT

Huỳnh Kim Khang

TÓM TẮT :

Mục tiêu: (1) Xác định tỉ lệ các mức độ thể hiện đặc điểm mẫu rãnh trên M2 và M1 hàm dưới, (2) xác định mối tương quan về đặc điểm mẫu rãnh giữa m2 và M1 hàm dưới. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu dọc, mẫu nghiên cứu gồm 64 bộ mẫu hàm 3 đến 5 tuổi và 12 đến 14 tuổi của cùng cá thể (32 nam, 32 nữ). Đánh giá và phân loại đặc điểm mẫu rãnh theo Jorgensen (1955).Kết quả: Tỉ lệ mẫu rãnh dạng Ycao nhất (lần lượt là 67,19% ở bộ răng sữa và 59,38% ở bộ răng vĩnh viễn). Hệ số tương quan (r) về đặc điểm mẫu rãnh giữa m2 và M1 là 0,72 (p<0,001). Kết luận: Ở cả hai bộ răng đều có thể hiện các mức độ của mẫu rãnh, trong đó tỉ lệ mẫu rãnh dạng Y tập trung nhiều nhất. Không có sự khác biệt về đặc điểm mẫu rãnh giữa m2 và M1 (p > 0,05). Về biểu hiện mẫu rãnh có mối tương quan thuận có ý nghĩa cao giữa m2 và M1 hàm dưới (r = 0,72)(p<0,001)).

ABSTRACT :

Objectives: The aim of this study was to determine: (1) the frequencies of groove pattern trait in the lower second deciduous and first permanent molars; (2) the relationship of groove pattern trait between the lower second deciduous and first permanent molars.Materials and methods: With the longitudinal study design, the sample consisted 64 pairs of dental casts (32 boys, 32 girls, from 3 to 5 age and from 12 to 14 age). Groove pattern trait was evaluated, classified by Jorgensen (1955).Results: The frequencies of Y form of groove pattern were high (deciduous teeth: 67.19%, permanent teeth: 59.38%). Correlation coefficients between the lower second deciduous and first permanent molars were 0.72 (p<0.001) for groove pattern. Conclusions: The frequencies of Y form of groove pattern were high in both dentitions. There was no significant difference of groove pattern between the lower second deciduous and first permanent molars (p>0.05). A high significant possitve correlation for groove pattern between dentitions were found.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF