Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
PHẪU THUẬT WHIPPLE TRONG ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH QUANH BÓNG VATER

Trần Văn Phơi, Nguyễn Hoàng Bắc, Nguyễn Đình Hối

TÓM TẮT :

Phẫu thuật Whipple trong điều trị các bệnh vùng quanh bóng Vater đã được nghiên cứu từ lâu với nhiều bàn cãi nhất là tỉ lệ tử vong cao. Trong thời gian gần đây, do những tiến bộ về kỹ thuật mổ và gây mê hồi sức tử vong đã giảm đáng kể.
Mục tiêu nghiên cứu: Xác định chỉ định phẫu thuật và kết quả phẫu thuật
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu các bệnh nhân được phẫu thuật Whipple tại bệnh viện Đại học Y Dược từ năm 1999 đến 12.2004.
Kết quả: Có 35 bệnh nhân được phẫu thuật Whipple trong thời gian 5 năm. Có 23 nam và 12 nữ, tuổi trung bình là 58. 19 bệnh nhân nhập viện vì vàng da và 13 nhập viện vì đau bụng. Ung thư đầu tụy là 15, ung thư Vater là 14, u tuyến nhú Vater 3, viêm tụy mạn 2 và mô tụy lạc chỗ 1. Tử vong sau mổ 1 trường hợp do chảy máu. Thời gian sống thêm trung bình là 10 tháng. Phần lớn bệnh nhân đang còn sống nên khó xác định thời gian sống thêm.
Kết luận: Tử vong của phẫu thuật Whipple là 1/35, biến chứng đáng chú ý là rò tụy trong 20%.

ABSTRACT :

Whipple procedure in treatment the diseases of periambulary of Vater has been studied for a long time with controversy in high mortality rate. Recently, mortality rate has been significantly reduced depend on advances in surgery and anesthesia.
Purpose: To confirm the indication and result of surgery
Material and method: Retrospective study on all patients has been operated at university medical center from 1999 to 12. 2004.
Results: There are 35 Whipple procedure has been performed at university medical center in 5 years. There are 23 male and 12 female, mean of age is 58,19. Chief complaint is jaundice in 19 and abdominal pain in 13. Histologic examination is cancer of pancreas in 15, cancer of ambulary of Vater in 14, papilloma of Vater in 3, chronic pancreatitis in 2 and ectopic pancreas in 1. There is one patient died after operation. Mean survival time is 10 months. Most of the patient is still alive.
Conclusion: Death after Whipple procedure is 1/35, significant complication is pancreatico-jejunal anastomosis leakage in 20% of cases.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF