Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 1
PHÂN TÍCH CÁC TÝP GEN CAGA VÀ VACA CỦA HELICOBACTER PYLORI TRONG UNG THƯ DẠ DÀY

Trần Thiện Trung(1), Cao Minh Nga(1), Nguyễn Thúy Oanh(1), Hứa Thị Ngọc Hà(1), Hồ Huỳnh Thùy Dương(2)

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Nghiên cứu định týp gen cagA và các týp gen vacA của vi khuẩn Helicobacter pylori (H. pylori), và mối liên quan đến ung thư dạ dày ở bệnh nhân khu vực Miền Nam Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh.Bệnh nhân và phương pháp: Từ tháng 12/2008 đến tháng 5/2010, tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi tiến hành nghiên cứu các týp gen của vi khuẩn H. pylori bằng phương pháp multiplex PCR. Nghiên cứu bệnh chứng gồm 126 bệnh nhân ung thư được mổ cắt 2/3 dạ dày, nạo hạch R2, trong số này có 96 bệnh nhân ung thư dạ dày; và 93 bệnh nhân viêm dạ dày có H. pylori-dương tính được chẩn đoán bằng PCR, CLO test và Giải phẫu bệnh. Kết quả: Trong 162 bệnh nhân (71 ung thư và 91 viêm dạ dày), gen cagA (+) là 95,7% (150/157), ở bệnh nhân ung thư dạ dày là 100% so với 92,3% (84/91) viêm dạ dày, p = 0,018, tỷ số chênh = 1,845 (KTC 95%, 1,597 - 2,133). Gen vacA s1 là 98,1% (156/159), ở ung thư dạ dày là 100% (68/68) so với 96,7% (88/91) viêm dạ dày; gen vacA s2 là 3,3% (3/91) và chỉ gặp ở viêm dạ dày, với p= 0,261. Gen vacA m1 là 50,6% (81/160), ở ung thư dạ dày là 63,8% (44/69) so với 40,7% (37/91) viêm dạ dày; Gen vacA m2 là 49,4% (79/160), ung thư dạ dày là 36,2% (25/69) so với 59,3% (54/91) viêm dạ dày, p= 0,004, tỷ số chênh = 2,569 (KTC 95%, 1,348 - 4,895). Liên quan giữa gen cagA và vacA trên 157 bệnh nhân (66 ung thư dạ dày, 2 cagA (+) không xác định m, và 3 cagA (+) không xác định s; và 91 viêm dạ dày) đã được xác định. Ở 66 bệnh nhân ung thư dạ dày, cagA (+) là 100%, các týp gen vacA s1/m1 ở 63,6%, và vacA s1/m2 là 36,4%. Ở 91 viêm dạ dày, cagA (+) là 92,3% và cagA (-) là 7,7%. Các týp gen vacA trong nhóm này lần lượt là s1/m1 (42%), s1/m2 (55%) và s2/m2 (3%). Trong các trường hợp cagA (+), có sự khác biệt của các týp gen vacA s1/m1 và vacA s1/m2 giữa ung thư và viêm dạ dày, p=0,025, tỷ số chênh = 2,118 (KTC 95%, 1,094 - 4,1).Kết luận: Gen cagA (+) có ở tất cả các trường hợp ung thư dạ dày, và cagA (-) chỉ gặp ở viêm dạ dày. Gen cagA (+) kết hợp với kiểu gen vacA m1 của các chủng H. pylori. Đặc biệt, ở chủng H. pylori có gen cagA (+) và gen vacA s1/m1 cho thấy nguy cơ cao liên quan đến bệnh ung thư dạ dày.

ABSTRACT :

ABSTRACTAim: The main objective of this study was to determine cagA and vacA genotypes of Helicobacter pylori and evaluating the relation of these genotypes to gastric cancer in patients in Ho Chi Minh city and the southern area of Vietnam.Patients and methods: From December 2008 to May 2010, at University Medical Center and University of Natural Science in Ho Chi Minh city. We underwent a study to investigate cagA gene and vacA genotypes of Helicobacter pylori in infected patients with gastric cancer by multiplex polymerase chain reaction assay. The case-control study includes 126 patients with gastric cancer, operated by subtotal gastrestomy, R2 ganglion curage and 93 patients with gastritis. All patients were diganosed H. pylori infection by PCR, urease test (CLO test), or pathology.Results: Of the 162 patients, including 71 gastric cancers and 91 gastritis, the ratio of cagA-positive was 95.7% (150/157). All patients with gastric cancer and 92.3% patients with gastritis were cagA-positive (p=0.018, OR=1.845, CI=1.597-2.133). The vacA s1 was 98.1%. In gastric cancer group, allele s1 was 100%, compared to 96.7% in gastritis group; Allele s2 was 3.3% and just identified in gastritis group (p=0.261). The vacA m1 and m2 were 50.6 (81/160) and 49.4% (79/160). In gastric cancer group, allele m1 was 63.8% and allele m2 was 36.2%, while in gastritis group allele m1 was 40.7% and m2 was 59.3% (p=0.004, OR=2.569, CI=1.348-4.895). The relation between cagA gene and vacA genotypes with gastric cancer was identified. 157 patients were studied. Of 66 patients with gastric cancer, cagA-positive was 100% within this group, vacA s1m1 and s1m2 genotypes were 63.6% and 36.4%. Of 91 patients with gastritis, cagA-positive was 92.3% and cagA-negative was 7.7%. In this group, there were three genotypes for vacA gene: s1m1 (42%), s1m2 (50.5%), s2m2 (3%). In patients with cagA-positive, there was a significant difference between vacA genotype s1/m1 and s1/m2 in two groups (p=0.025, OR=2.118, CI=1.094 - 4.100). Conclusion: The cagA-positive genotype existed in all gastric cancer patients and cagA-negative just appeared in gastritis. The cagA-positive genotype always coexisted with vacA m1 genotype. Specially, H. pylori with cagA-positive and vacA s1m1 genotype showed a significant association with gastric cancer.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF