Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 2
KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN LAO PHỔI TÁI PHÁT TẠI THỊ XÃ NGÃ BẢY VÀ HUYỆN PHỤNG HIỆP NĂM 2007 - 2009

Nguyễn Văn Lành(1), Lê Thành Tài(2), Dương Thành Nhân(2)

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Lao phổi tái phát (LPTP) chiếm tỉ lệ cao, làm ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân người bệnh và là gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỉ lệ bệnh nhân lao phổi tái phát và các yếu tố liên quan tại Thị xã Ngã Bảy và Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang năm 2007 - 2009.
Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang. Đối tượng nghiên cứu là tất cả bệnh nhân lao tái phát được thu dung tại thị xã Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp trong 3 năm 2007-2009. Công cụ thu thập số liệu là bộ câu hỏi phỏng vấn trực tiếp từng bệnh nhân. Người thu thập thông tin là cán bộ Trung Tâm Y Tế Dự Phòng. Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 12.0.
Kết quả nghiên cứu: Nhóm tuổi mắc LPTP cao nhất là 30- 44 tuổi (32,73%) và thấp nhất là 15-29 tuổi (12,7%), nam mắc bệnh nhiều hơn nữ, lao động năng chiếm tỷ lệ cao hơn các lao động khác, người thiếu dinh dưỡng nhiều hơn nhóm có dinh dưỡng đầy đủ (82,73% so với 17,29%). Tái phát trước 5 năm chiếm tỷ lệ cao (97,3%). Tổn thương phổi trên phim x quang vừa và nhiều chiếm đa số (78,2%).
Kết luận: Cần Tăng cường công tác quản lý và điều trị lao.

ABSTRACT :

Background: Recurrent tuberculosis took a high proportion affecting patient's health themselves as well as a burden to their family and society. 
Research objectives: To determine the rate of recurrent tuberculosis patients and the factors involved at Nga Bay and Phung Hiep District, Hau Giang Province in 2007 - 2009. 
Research Methodology: A cross-sectional study was designed. Participants included all recurrent tuberculosis patients selected at Nga Bay and Phung Hiep District during a period of 2007-2009. Data collection tool is a direct questionnaire. Investigators are officers who work in the Preventive Health Center. SPSS 12.0 software is used to analyze data.
Research results: Overall, the age group suffered a recurrent tuberculosis was the highest rate in 30-44 years old (32.73%) and the lowest rate was in 15-29 years old (12.7%). The disease-suffered percentages also tended to increase higher by men than women, by heavy labor than other types of occupation, by malnourished group than adequate nutrition group (82.73% compare with 17.29%). The proportion of recurrent tuberculosis prior 5 years was high (97.3%). Hurt lungs on x-ray films at moldered and severe level constituted 78.2%.
Conclusion: It is necessary to strengthen management and treatment of tuberculosis.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF