Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA OXY CAO ÁP TRONG ĐIỀU TRỊ ĐIẾC ĐỘT NGỘT

Võ Tá Kiêm(1), Chu Lan Anh(2), Nguyễn Thành Lợi(2), Nguyễn Kim Phong(1), Nguyễn Phương Nam(1)

TÓM TẮT :

Tình hình và mục đích nghiên cứu: Trong các phương pháp điều trị điếc đột ngột (ĐĐN), phương pháp oxy cao áp (OXCA) đã được áp dụng nhiều nơi trên thế giới. Ở nước ta, điều trị ĐĐN bằng OXCA đã có nghiên cứu thăm dò từ năm 2003, bước đầu cho kết quả khả quan hơn thuốc giãn mạch (TGM). Tuy nhiên, để đánh giá tác dụng của OXCA đối với ĐĐN còn nhiều vấn đề cần làm sáng tỏ. Vì thế, chúng tôi xây dựng và triển khai đề tài này nhằm mục tiêu xác định tỉ lệ cải thiện ĐĐN do điều trị bằng OXCA và mối liên hệ giữa việc điều trị sớm hay muộn với kết quả điều trị.
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiền cứu, so sánh đối chứng giữa hai nhóm điều trị và nhóm chứng.
Đối tượng - phương pháp nghiên cứu: 300 bệnh nhân ĐĐN đến khám và điều trị tại bệnh viện TMH thành phố HCM và Trung tâm OXCA từ tháng 4/2007đến tháng 5/2009. Các bệnh nhân này sau 5 ngày điều trị được đo lại thính lưc đồ: Nếu không cải thiện, hoặc cải thiện < 10 dB sẽ được chọn ngẫu nhiên chia làm hai nhóm: Nhóm chứng tiếp tục điều trị như cũ (TGM + Corticoid); Nhóm nghiên cứu: Điều trị như cũ + OXCA.
 Kết quả: Tỉ lệ cải thiện triệu chứng ù tai nhóm nghiên cứu là 93%, tỉ lệ có cải thiện thính lực là 82% (tốt 20.5%), tỉ lệ cải thiện thính lực nhóm điếc một tai là 80%, tỉ lệ có cải thiện thính lực nhóm điếc nặng là 88.7%, tỉ lệ có cải thiện thính lực đối với nhóm bệnh đến khám trong tuần đầu là 88.5%, cao hơn nhóm chứng có ý nghĩa thống kê.
Kết luận: ĐĐN sau 5 ngày điều trị phác đồ qui ước, nếu thính lực không cải thiện, hoặc cải thiện < 10 dB nên được điều trị OXCA kết hợp

ABSTRACT :

ABSTRACT
Situation and purposes of research: In the therapy of sudden deafness (DDN), hyperbaric oxygen method (OXCA) has been applied in many places in the world. In our country, therapy of DDN with OXCA had research, survey since 2003, initially obtained more satisfactory results than vasodilator (TGM). However, to evaluate the effect of OXCA for DDN, it remains many issues to clarify. Therefore, we build and deploy this theme to identify the rate of sudden deafness improvement by therapy with OXCA and the relationship between sooner or later therapies with the results of therapy.
Research Design: Research describes funds, compares two groups of therapy and control group.
Subjects studied: 300 patients of DDN examined and hospitalized at HCM City ENT hospital and the Center for hyperbaric oxygen from 4/2007 to May 2009. These patients after 5 days of therapy were measured for hearing: If no improvement or improvement <10 dB will be selected randomly, divided into two groups: control group continued therapy as previously (Archbishop + corticoid); research group: undergo therapy like previous one + OXCA.
Results: The rate of tinnitus symptoms improvement in research group is 93%, the rate of improved hearing is 82% (20.5% is good), the rate of improved hearing in group of a deaf ear is 80%, rate of hearing improved in group of serious deafness is 88.7%, the rate of improved hearing for the group examined in the first week was 88.5%, higher than control group for statistical purpose.
Conclusion: DDN after 5 days of conventional therapy regimen, if the hearing does not improve, or improve <10 dB should be treated with combined OXCA.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF