Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2004 - Tập 8 - Số 1
CẤU TRÚC GIẢI PHẪU CỦA TAM GIÁC TẤN CÔNG (qua 300 trường hợp thực hiện tại Bệnh viện Nhân dân Gia định)

Phạm Kiên Hữu

TÓM TẮT :


ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF