Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
TRIỆU CHỨNG VỀ THỂ CHẤT VÀ TÂM LÝ DO GIẢM ESTROGEN Ở PHỤ NỮ TUỔI TIỀN MÃN KINH VÀ MÃN KINH

Đặng Thị Hà

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ phụ nữ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh có biểu hiện các triệu chứng thay đổi về thể chất và tâm sinh lý do giảm estrogen.Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang 155 phụ nữ trong lứa tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh từ 45 đến 59 tuổi. Ghi nhận các yếu tố bốc hoả, nhức đầu, mệt mỏi, mất ngủ, khô âm đạo và những vấn đề về tim mạch, loãng xương. Ngoài ra, khảo sát một số yếu tố tâm lý: lo lắng, thay đổi tính tình, lãnh cảm và trầm cảm. Kết quả: Nồng độ Estrogen ở phụ nữ trong nhóm nghiên cứu giảm đáng kể ở ngưỡng < 50Pg/ml chiếm tỷ lệ 63%. Phụ nữ tuổi tiền mãn kinh trong nhóm nghiên cứu có triệu chứng bốc hoả chiếm tỷ lệ cao nhất là 75%. Triệu chứng mất ngủ chiếm tỷ lệ cao ở tuổi mãn kinh và mãn kinh ≥ 5 năm là 79% và 82%. Triệu chứng thay đổi thể chất ảnh hưởng hệ niệu sinh dục chiếm tỷ lệ cao nhất ở tuổi đã mãn kinh >5 năm là 91%. Ở tuổi sau mãn kinh  5 năm thì loãng xương và bệnh tim mạch chiếm tỷ lệ cao nhất là 82% và 18%. Kết luận: Từ kết quả đạt được chúng tôi đề xuất phương thức điều trị và giáo dục chăm sóc sức khoẻ phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh qua kiểm tra nồng độ FSH và Estrogen.

ABSTRACT :

Objective: Determine the rate of women in the premenopausal and postmenopausal age group who have symptoms of constitution and psychophysiology with loss of estrogen.Methods: The cross-sectional study were obtained from 155 women at ages between 45 and 59 in the phase of premature menopause and menopause. We recorded some factors of women, such as hot flashes, headache, tired, sleeplessness, vaginal dryness, cardiovascular disease and osteoporosis. In addition, we study some factors of psychophysiology such as emotional changes (irritability, mood swings, mild depression, decreased sex drive). Results: Estrogen levels of women in the study group was significantly reduced in the threshold < 50Pg/ml and up 63%.Premenopausal women in the age group studied symptomatic hot flushes highest percentage is 75%. Symptoms of high proportional insomnia in menopause and postmenopause greater than or equal to 5 years are 79% and 82% respectively. Symptoms of physical changes affecting the urogenital system account for 91%, the highest percentage in the age of menopause in more than 5 years. Women in the premenopausal and postmenopausal age group who were diagnosed with osteoporosis and cardiovascular diseases account for a higher order of 82% and 18% respectively. Conclusion: With achieved results, We propose therapeutic method and health care education to women of premature menopause and menopause stage by checking the concentration of FSH and Estrogen.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF