Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
CHẨN ĐOÁN TEO ĐƯỜNG MẬT BẨM SINH

Nguyễn Đức Trí và cs

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nghiên cứu giá trị của vàng da, cầu phân trắng, tiểu sậm màu, gan to và hình ảnh của túi mật bằng siêu âm, nhằm góp phần chẩn đoán sớm bệnh teo đường mật bẩm sinh.
Phương pháp: Hồi cứu lại 85 trường hợp từ tháng 1/1998 đến tháng 10/2004 tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Nhi Đồng 2.
Kết quả: Giá trị của vàng da, tiêu phân trắng, tiểu sậm màu là 100%. Giá trị của gan to là 80%. Giá trị bất thường của túi mật trong siêu âm là 100%.
Kết luận: Vàng da kéo dài sau 2 tuần, đi cầu phân trắng, tiểu sậm màu và có bất thường của túi mật là bệnh cảnh của teo đường mật bẩm sinh. Tuy vậy, muốn quan sát rõ túi mật phải cho trẻ nhịn 12 giờ

ABSTRACT :

Objective: To evaluate the neonatal jaundice accompanied with white stools, dark urines, hepatomegaly and abnormal gallbladder by ultrasonography, in order to diagnose early the congenital atresia of the the bile ducts.
Methods: Retrospective study 85 cases from January 1998 to October 2004 at the Children's Hospital NO1 and Children's Hospital NO2.
Results: The mean of the neonatal jaundice, decoloured stools, dark urines was 100%. The mean of the hepatomegaly was 80%. The abnormal gallbladder on US scans was 100%.
Conclusion: Biliary atresia can be suspected if every neonatal jaundice which lasts more than two weeks accompanied by white stools, dark urines and abnormal gallbladder, however ultrasonography of the liver is performed after 12 hours fasting.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF