Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 1
ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA CT SCAN TRONG CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT

Lê Quang Đình, Nguyễn Hoài Nam

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Tràn khí màng phổi tự phát là một cấp cứu Ngoại khoa Lồng Ngực Tim Mạch thường gặp trong thực hành lâm sàng hằng ngày. Chụp X Quang ngực giúp xác định chẩn đoán, nhưng khó xác định tổn thương bệnh lý của phổi. CT Scan ngực cung cấp bằng chứng về tổn thương kén khí phổi. 
Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá khả năng phát hiện kén khí phổi bằng CT-Scan ngực trên bệnh nhân tràn khí màng phổi tự phát 
Phương pháp nghiên cứu: Mô tả, hồi cứu cắt ngang 
Kết quả: Có 19 bệnh nhân tràn khí màng phổi tự phát có hình ảnh X Quang ngực bình thường, CT Scan ngực phát hiện 73,7% trường hợp có tổn thương dạng kén khí phổi. 
Kết luận: CT Scan ngực là phương tiện chẩn đoán hình ảnh hữu ích để xác định tổn thương kén khí phổi trong bệnh lý tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát.

ABSTRACT :

Objectives: to assess the injury Bullae of Primary Spontaneous Pneumothorax by computed tomography. 
Method of research: a retrospective study.
 Results: 19 patients with spontaneous pneumothorax with normal skiagram chest after management of pneumothorax, were included in the study. In 73.7% of these cases, CT revealed underlying lung bullae as a cause for primary spontaneous pneumothorax. 
Conclusions: Our study shows that CT scan is a useful imaging modality in determining the lung bullae of primary spontaneous pneumothorax.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF