Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
XÂY DỰNG QUY TRÌNH PCR PHÁT HIỆN HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV) TRONG DỊCH PHẾT ÂM ĐẠO

Nguyễn Hoàng Chương, Nguyễn Trần Minh Lý, Nguyễn Quốc Trực, Nguyễn Chấn Hng, Hồ Huỳnh Thùy Dương

TÓM TẮT :

Chúng tôi trình bày một quy trình PCR nhằm phát hiện HPV trong dịch phết âm đạo. Trước tiên, chúng tôi so sánh hiệu quả hoạt động của hai hệ primer rất phổ biến hiện nay là hệ MY-PCR và hệ GP-PCR trên bệnh phẩm. Với hiệu quả nhân bản cao, hệ MY-PCR được chọn để xây dựng quy trình. Quy trình này bao gồm các bước: (1) tách chiết DNA từ bệnh phẩm bằng phương pháp Boom, (2) nhân bản DNA HPV có trong mẫu bằng hệ primer MY09-MY11, (3) điện di phát hiện sản phẩm nhân bản đặc hiệu (450 bp). Quy trình sau đó được áp dụng để phát hiện HPV trong 100 bệnh phẩm, cho kết quả dương tính trên 92 mẫu.

ABSTRACT :

We report a PCR-based protocol for the detection of Human papillomavirus in vaginal swab specimens. We first compare the two most frequently used amplification systems, the MY-PCR and GP-PCR, on samples. We choose the MY-PCR system to establish our protocol, due to its high amplification capacity. The protocol includes three steps: (1) DNA extraction by Boom's method, (2) amplification of HPV DNA by use of MY09-MY1 primers, (3) detection of specific amplicons (450 bp) by agarose gel electrophoresis. The protocol is then used to detect HPV DNA in 100 samples and gives positive results in 92 samples.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF