Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
PHÂN TÍCH 58 TRƯỜNG HỢP CẮT DẠ DÀY TOÀN PHẦN

Đinh Quang Tâm, Dương Văn Hải, Lê Quang Nghĩa, Nguyễn Tạ Quyết

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá phẫu thuật cắt dạ dày toàn phần trong điều trị UTDD.Thiết kế nghiên cứu: hồi cứu, mô tả, cắt ngang.
Phương pháp: Phân tích 58 trường hợp cắt dạ dày toàn phần trong điều trị UTDD, để đánh giá ảnh hưởng của các biến số tiền phẫu, chu phẫu và hậu phẫu đến tỉ lệ biến chứng và tử vong. Các biến số gồm tuổi, giới, bệnh kết hợp, nạo hạch, cách nối thực quản-hỗng tràng, nhu cầu truyền máu, tỉ lệ biến chứng và tử vong.
Kết quả: Tỉ lệ biến chứng không tùy thuộc tuổi, giới và các biến số tiền phẫu khác mà tăng theo tỉ lệ xì miệng nối thực quản-hỗng tràng và phẫu thuật lại.
Kết luận: Tỉ lệ biến chứng của cắt DD toàn phần tùy thuộc vào các biến số chu phẫu và hậu phẫu.

ABSTRACT :

Objective: To evaluate the impact of total gastrectomy on the oncologic outcome of patients with cancer of the stomach.
Study design: Retrospective study.
Methods: We analyzed 58 cases of total gastrectomy for gastric cancer, between 1/2003 and 12/2008, to assess the impact of pre, peri and postoperative variables upon the development of complication and mortality. The variables studied included age, sex, associated diseases, lymphadenectomy, types of anastomosis, duration of surgery, need for blood transfusion, development of complication and mortality.
Results: Morbidity were not significantly different dependent on age, sex and other preoperative variables.
Conclusions: Mortality associated to total gastrectomy for stomach cancer appeared to be more dependent upon peri and postoperative variables.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF