Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2004 - Tập 8 - Số 1
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP CHẢY MÁU MŨI Ồ ẠT NHIỀU LẦN SAU CHẤN THƯƠNG MẶT

Nguyễn Trọng Minh, Hoàng Bá Dũng, Phạm Phương Mai, Lê Hành, Trần Minh Trường & tập thể L6B1

TÓM TẮT :


ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF