Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
NỘI SOI Ổ BỤNG CHẨN ĐOÁN TINH HOÀN LẠC CHỖ ĐỐI BÊN: NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP

Trần Thanh Trí, Phạm Ngọc Thạch, Huỳnh Lộc Sơn, Nguyễn Văn Quang, Trần Đông A

TÓM TẮT :

Tinh hoàn lạc chỗ đối bên (transverse testicular ectopia: TTE) là một dị tật bẫm sinh hiếm gặp, trong đó hai tinh hoàn xuống trong cùng một ống bẹn hay một bìu. Chúng tôi ghi nhận hai trường hợp TTE được chẩn đoán qua nội soi ổ bụng và các tinh hoàn được cố định ở bìu theo Ombredanne cải biên. Những đặc điễm về giải phẫu học được phát hiện qua nội soi ổ bụng giúp chẩn đoán TTE và loại trừ tồn tại thể Muller, bất thường thường có trong TTE. Hai trường hợp của chúng tôi khẳng định hơn nữa vai trò của việc sử dụng nội soi ổ bụng trong những trường hợp tinh hoàn không sờ thấy.

ABSTRACT :

Transverse testicular ectopia (TTE) is an extremely rare anomaly in which both testes descend through 1 inguinal canal or scrotum. We report two cases of TTE in two boys diagnosed laparoscopically and the testes were brought down to the scrotum through a modified Ombredanne operation. Thank to the anatomical features through laparoscopy, we could make a diagnosis of TTE and rule out the presence of mullerian remnants that commonly occurs in patients with TTE. Our cases further the use of laparoscopy in patients with nonpalpable undescended testes.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF