Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
MỐI LIÊN QUAN GIỮA TĂNG HUYẾT ÁP VÀ HẸP ĐỘNG MẠCH THẬN TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP KÈM BỆNH MẠCH VÀNH

Nguyễn Văn Trí(1), Huỳnh Thị Nguyệt Phượng(2)

TÓM TẮT :

Mục tiêu. Khảo sát mối liên quan giữa hẹp ĐM thận và mức độ THA ở bệnh nhân THA có kèm bệnh mạch vành.
Phương pháp. Nghiên cứu cắt ngang trên 130 bệnh nhân THA có kèm bệnh mạch vành được chụp mạch vành và ĐM thận tại khoa Tim Mạch Can Thiệp, bệnh viện Chợ Rẫy từ 1/5/2007 đến 31/12/2008.
Kết quả. Có 36 bệnh nhân (28%) bị THA độ 1, 94 bệnh nhân (72%) THA độ 2. Hẹp động mạch thận chiếm tỉ lệ 48%, trong đó 98% trường hợp là do xơ vữa. Mức độ hẹp ĐM thận không liên quan với mức THA (p= 0,205). Hẹp ĐM thận hai bên có liên quan rõ với độ nặng của THA (p = 0,028).
Kết luận. Hẹp ĐM thận chiếm tỉ lệ cao trên bệnh nhân THA kèm bệnh mạch vành. Tăng huyết áp nặng chiếm tỉ lệ cao khi hẹp ĐM thận hai bên.

ABSTRACT :

Objective. This study was performed to investigate the relationship between RAS and hypertension in hypertensive patients with coronary disease.
Methods. A cross-sectional study was conducted between May 1st 2007 and December 31st 2008 on 130 hypertensive patients with coronary disease. These patients underwent coronary angiography and selective renal angiography at the Department of Interventional Cardiology, Cho Ray hospital.
Results. 36 patients (28%) had stage 1 hypertension, 94 patients (72%) had stage 2 hypertension. RAS was seen in 62 patients (48%), 98% were atherosclerotic. There was no relationship between the severity of renal artery stenosis and degree of hypertension (p= 0.205). However, bilateral RAS significantly correlated to the severity of hypertension (p = 0.028)
Conclusions. The prevalence of RAS was high among hypertensive patients with coronary disease. Bilateral RAS significantly correlated to the severity of hypertension.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF