Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 3
NGHIÊN CỨU CHẨN ĐOÁN SINH THIẾT UNG THƯ VÚ QUA 361 TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ (2006 - 2008)

Nguyễn Văn Bằng, Đoàn Phước Thi, Phạm Nguyên Cường, Hồ Đắc Dũng, Nguyễn Lộc, Nguyễn Văn Tuân, Nguyễn Phúc Duy Quang

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nghiên cứu một số đặc điểm ung thư vú được chẩn đoán sinh thiết sau mổ và tìm hiểu tỷ lệ hạch di căn, độ biệt hóa và độ mô học qua sinh thiết. Phương pháp: Phương pháp tiền cứu. Kết quả: Qua nghiên cứu 361 trường hợp chẩn đoán sinh thiết ung thư vú chúng tôi nhận thấy: Tuổi gặp cao nhất 41 - 50 (40,72%), tiếp theo là tuổi 51 - 60 (24,65%), tuổi 31 - 40 (13,29%), tuổi 61 - 70 (13,02%). Vị trí u ở vú phải là 44%, vú trái là 56%. Kích thước u, nhỏ hơn 2 cm là 10,8%, 2 - 5 cm là 83,4%, lớn hơn 5 cm là 5,8%. Loại ung thư có 99% là ung thư biểu mô tuyến và 1% là ung thư biểu mô vảy. Số trường hợp có hạch là 75%, không có hạch 25%. Trong số trường hợp có hạch kèm theo thì hạch di căn 82%, không có hạch di căn là 18%. Di căn từ 1 - 3 hạch là 159 ca (72%), 4 - 9 hạch 59 ca (27%), từ 10 hạch trở lên là 4 ca (2%). Biệt hóa cao là 191 ca (53%), biệt hóa vừa (33%), kém biệt hóa (14%). Độ mô học chúng tôi gặp độ I là 16,07%, Độ II là 66,76%, độ III là 17,17%.

ABSTRACT :

Obsjectives: To study pathological characteristics of breast cancer. To determine the number of occult lymph node metastasis, degree of differentiation, and tumor grade. Methods: Retrospective study of 361 breast carcinoma diagnosed at department of pathology, Hue Centre Hospital. Results: The study showed that the most common age was 41 - 50 years old (40.72%), followed by the age of 51 - 60 (24.65%), age of 31 - 40 (13.29%), age of 61 - 70 (13.02%). The proportion of right-sided tumor was 44% and left-sided tumor was 56%. Tumor size ranged from 2 to 5 cm (83.4%), smaller than 2 cm (10.8%), greater than 5 cm (5.8%). 359 tumors (99%) were classified as ductal adenocarcinoma, 2 (1%) cases were Paget disease. 75% cases had lympho nodes, in which 82% was metastased. 159 cases (72%) had 1-3 metastasis lympho nodes, 59 cases (27%) had 4-9 metastasis lympho nodes, 4 cases (2%) had over 10 metastasis lympho nodes. Tumor were graded Grade I (16.07%), grade II (66.76%), grade III (17.17%).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF