Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA HÌNH THÁI ĐỘNG MẠCH CẢNH TRÊN SIÊU ÂM DOPPLER VỚI NGUY CƠ BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH TRONG 10 NĂM THEO THANG ĐIỂM FRAMINGHAM Ở NGƯỜI CÓ RỐI LOẠN LIPID MÁU

Nguyễn Hồng Anh (1), Nguyễn Đức Công(2)

TÓM TẮT :

TÓM TẮTCơ sở: Một số nghiên cứu trước đây cho thấy có mối liên quan giữa vữa xơ động mạch cảnh (ĐMC) với nguy cơ mắc bệnh ĐMV. Tuy nhiên, nghiên cứu về mối liên quan này ở người rối loạn lipid (RLLP) máu chưa được quan tâm ở Việt Nam.Mục tiêu: Tìm hiểu mối liên quan với hình thái ĐMC trên siêu âm Doppler với nguy cơ bệnh ĐMV 10 năm theo Framingham ở bệnh nhân có rối loạn lipid máu.Phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, cắt ngang, mô tả có phân tích.Kết quả: Trong nghiên cứu này, 131 người RLLP máu có độ tuổi trên 40 đã được siêu âm Doppler ĐMC và tính nguy cơ bệnh ĐMV trong 10 năm theo thang điểm Framingham. Kết quả của nghiên cứu cho thấy: Trị số NTM trung bình ĐMC chung (ĐMCC) hai bên phải và trái (lần lượt là: là 1,13 ± 0,21 và 1,14 ± 0,3 mm) ở người có RLLP máu cao hơn mức bình thường. Độ dày lớp nội trung mạc động mạch cảnh chung (NTMĐMCC) hai bên tăng lên theo mức độ nguy cơ bệnh ĐMV 10 năm tính theo thang điểm Framingham. Tỷ lệ nhóm nguy cơ cao bệnh ĐMV theo thang điểm Framingham ở người có VXĐM cảnh độ III-IV theo Fazio (36,8%) cao hơn tỷ lệ nhóm nguy cơ cao bệnh ĐMV theo thang điểm Framingham ở người có VXĐM cảnh độ I-II (9,8%) theo Fazio có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Theo mức độ nguy cơ thấp bệnh ĐMV thì số đối tượng có VXĐM cảnh độ I-II chiếm khá cao (42,0%) cao hơn so với nhóm VXĐM cảnh độ III-IV (21,1%) (p < 0,05).Kết luận: Có mối liên quan giữa độ dày lớp NTMĐMCC với nguy cơ mắc bệnh ĐMV trong 10 năm theo Framingham ở người RLLP máu.

ABSTRACT :

ABSTRACTBackground: Some researches before showed that there was a relationship between carotid atherosclerosis artery and coronary risk. However, in viet nam, there was a few studies in patients with dyslipidemia. Objectives. Studying the relationship between the morphology of carotid artery in doppler and coronary risk in 10 years by Framingham point scores in patients with dyslipidemia.Methods: Cross-sectional descriptive, analysis, prospective study.Results: In this study, 131 patients over 40 years old with dyslipidemia were taken carotid doppler. And estimated coronary risk in 10 years by Framingham point scores. The result showed that: The mean NTM value common carotid artery on the right and left (were: 1.13 ± 0.21 and 1.14 ± 0.3 mm) in patient with dyslipidemia more than normal. The thickness of common carotid artery layer two side increased according to the degree of coronary risk in 10 years by Framingham point scores. The proportion of high coronary risk by Framingham point scores in patient with carotid atherosclerosis artery III-IV degree arcording to Fazio (36.8%) more than proportion of high coronary risk by Framingham point scores in patient with carotid atherosclerosis artery I-II degree arcording to Fazio (9.8%), (p < 0.05). In patient with low coronary risk, the proportion of patient with carotid atherosclerosis artery I-II degree was (42.0%) higher than patient with carotid atherosclerosis artery III-IV degree (21.1%) (p < 0.05).Conclusions: There was an relationship between the thickness of internal carotid artery layer and coronary risk in 10 years by Framingham point scores in patients with dyslipidemia.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF