Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
NHẬN XÉT NHÂN 39 TRƯỜNG HỢP ĐẶT MÁY PHÁ RUNG TẠI KHOA TIM MẠCH - BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Lê Thanh Liêm, Nguyễn Tri Thức, Trần Quốc Khải, Nguyễn Thanh Huân

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả một số đặc điểm nhân 39 trường hợp đặt máy phá rung tại khoa Tim Mạch - Bệnh viện Chợ Rẫy.Phương pháp nghiên cứu: Báo cáo hàng loạt trường hợp. Đối tượng nghiên cứu: tất cả bệnh nhân được đặt máy phá rung tại khoa Tim Mạch - Bệnh viện Chợ Rẫy.Kết quả: Có 39 bệnh nhân được đặt máy phá rung: 27 bệnh nhân nam (69,2%) và 12 bệnh nhân nữ (30,8%). Tuổi trung bình 52,3 tuổi, nhỏ nhất 32 tuổi, lớn nhất 78 tuổi. Cả 39 trường hợp đều được ghi nhận nhịp nhanh thất trên Holter hoặc đột tử: hội chứng Brugada: 15 bệnh nhân, hội chứng QT kéo dài: 1 bệnh nhân, suy tim: 17 bệnh nhân, nhịp nhanh thất: 6 bệnh nhân.

ABSTRACT :

Purpose: To describe some characteristic in 39 patients who were implanted the implantable cardioverter-defibrillator (ICD) at Cardiology Ward of Cho Ray hospital.Methods: Case reports. Subjects: All patients who were implanted the ICD at Cardiology Ward of Cho Ray hospital.Results: There were 39 patients who were implanted the ICD: 27 patients were male (69,2%) and 12 patients were female (30,8%). Mean age was 52,3, minimum was 32, maximum was 78. All patiens had ventricular tachycardia on Holter or sudden death: Brugada syndrome: 15 patients, long QT syndrome: 1 patients, heart failure: 17 patients, ventricular tachycardia: 6 patients.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF