Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
GIÁ TRỊ KỸ THUẬT CỘNG HƯỞNG TỪ PHỔ VÀ CỘNG HƯỞNG TỪ KHUẾCH TÁN TRONG PHÂN ĐỘ MÔ HỌC U SAO BÀO TRƯỚC PHẪU THUẬT

Lê Văn Phước

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nghiên cứu giá trị CHTP và CHTKT trong chẩn đoán độ mô học u sao bào trước phẫu thuật. Phương pháp: Nghiên cứu tiền cứu, khảo sát CHTP và CHTKT trước phẫu thuật ở 102 bệnh nhân tại bệnh viện Chợ Rẫy, trong thời gian1/2009-7/2010, có kết quả giải phẫu bệnh là u sao bào. Đánh giá liên quan độ mô học u sao bào với nồng độ các chất chuyển hóa Cho, Cr, NAA, tỉ Cho/NAA, Cho/Cr, NAA/Cr, cũng như giá trị ADC. Kết quả: Tuổi trung bình nhómonghiên cứu là 38,1 tuổi. Tỉ lệ nam: nữ là 1,4. Đặc điểm CHTP của u sao bào: tăng Cho; giảm NAA, Cr; tăng tỉ Cho/NAA, Cho/Cr; giảm NAA/Cr. Tỉ Cho/NAA, NAA/Cr khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 4 độ mô học (p<0,001) và giữa nhóm độ ác thấp và cao (p<0,000). Tỉ Cho/NAA có giá trị trong dự báo độ mô học của u sao bào. Trong dự báo u sao bào độ ác cao, với điểm cắt Cho/NAA là 2,16, CHTP có sens: 85,7%, spec: 71,8%, PPV: 75%, NPV: 67,6%, AUC: 84,5%. Giá trị trung bình ADC ở u sao bào độ I là 1,045x10-3mm2.s-1, độ II:1,075x10-3mm2.s-1, độ III: 0,800x10-3mm2.s-1 và độ IV: 0,651x10-3mm2.s-1; nhóm độ mô học thấp: 1,076x10-3mm2.s-1 và độ mô học cao: 0,768x10-3mm2.s-1. Khác biệt giữa các nhóm có ý nghĩa thống kê (p=0.000). Với điểm cắt ADC là 0,978x10-3 mm2.sec-1, CHTKT có thể phân biệt nhóm độ mô học thấp và cao với sens: 56,5%, spec: 91,1%, PPV: 83,8%, NPV: 71,8% và AUC: 78,9%. Kết luận: CHTP và CHTKT là các kỹ thuật có giá trị trong dự báo độ mô học của u sao bào trước phẫu thuật.

ABSTRACT :

Objectives: The purpose of this study was to determine the value of MRS and DWI in preoperative predicting the histological grade of astrocytomas. Methods: Prospective study with 102 patients in Choray Hospital, in 1/2009-7/2010, with histological verified astrocytomas. MRS, DWI were preoperatively performed to studying the relationship between concentration of metabolic, ADC value and grade of astrocytomas. Results: The mean age #38.1ys. M: F ratio=1.4. MRS of astrocytomas shows increased Cho, Cho/NAA, Cho/Cr; decreased NAA, Cr, NAA/Cr, Cho/NAA, Cho/NAA and NAA/Cr has significant difference in 4 grade and between low and high grade group (p<0.000).Cho/NAA has a value in predicting the degree of malignancy in astrocytomas. With a threshold of Cho/NAA of 2.16, MRS has sens, spec, PPV, NVP, AUC of 85.7%, 71.8%, 75%, 67.6%, 84.5% respectively. The mean ADC of grade I: 1.25±0.29x10-3.mm2.s-1, grade II: 1.10±0.28x10-3.mm2.s-1, grade III: 0.68x10-3.mm2.s-1and grade IV: 0.67±0.17x10-3mm2.s-1; the mean ADC of low grade is 1.076x10-3mm2.s-1 and high grade is 0.768x10-3.mm2.s-1. It has significant difference in 4 grade and between low and high grade (p=0.000). With a threshold of ADC value of 0.978x10-3.mm2.s-1 below which tumors were classified as low-grade astrocytomas with a sens, spec, PPV, NVP, AUC of 56.5%, 91.2%, 83.8%, 71.8%, 78.9% respectively. Conclusion: The MR spectroscopy and diffusion are valuable techniques for preoperatively predicting histological grade of astrocytomas.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF