Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI CHƯA LỌC THẬN

Trần Văn Vũ

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Suy dinh dưỡng là biến chứng thường gặp ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Việc đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở đối tượng bệnh nhân này rất quan trọng vì tình trạng suy dinh dưỡng góp phần làm gia tăng tỷ lệ bệnh tật và tử vong. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ suy dinh dưỡng ở đối tượng bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối chưa lọc thận và lựa chọn phương pháp đánh giá dinh dưỡng thích hợp cho đối tượng bệnh nhân này.Phương pháp: Nghiên cứu tiền cứu và mô tả cắt ngang được thực hiện trên 90 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối chưa lọc thận tại khoa Thận bệnh viện Chợ Rẫy trong năm 2010. Tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân được đánh giá bằng các phương pháp nhân trắc học (BMI, TSF, MAC, MAMC, AMA), bằng các thông số sinh hóa (Albumin, Transferin) và bằng phương pháp SGA.Kết quả: Trong số 90 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối chưa lọc thận, có 45 bệnh nhân nữ (50%) và 45 bệnh nhân nam (50%), tỷ lệ nam : nữ = 1:1, tuổi trung bình: 53,04 ± 20,13 (18-88 tuổi). Tỷ lệ bệnh nhân bị suy dinh dưỡng được đánh giá bằng nhiều phương pháp khác nhau xác định dao động từ 22,2% đến 78,9%. Kết quả đánh giá dinh dưỡng bằng thông số SGA tương quan có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) với nhiều chỉ số đánh giá dinh dưỡng khác như: trọng lượng (r = - 0,385, p < 0,001), chiều cao (r = - 0,220, p < 0,037), BMI (r = - 0,289, p < 0,006), MAC (r = - 0,4, p < 0,001), MAMC (r = - 0,418, p < 0,001), AMA (r = - 0,411, p < 0,001), Transferin huyết thanh (r = - 0,256, p < 0,015), Creatinin huyết thanh (r = - 0,214, p < 0,043), Albumin huyết thanh (r = - 0,285, p < 0,007). Kết quả thu được tương tự khi so sánh tương quan giữa chỉ số albumin huyết thanh với các thông số dinh dưỡng khác.Kết luận: Tỷ lệ bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối chưa lọc thận bị suy dinh dưỡng được xác định dao động từ 22,2% đến 78,9% tùy theo chỉ số đánh giá. Chúng tôi gợi ý sử dụng phương pháp SGA để đánh giá tình trạng dinh dưỡng một cách định kỳ ở đối tượng bệnh nhân này.

ABSTRACT :

Background: Malnutrition is a prevalent complication in end-stage renal disease (ESRD) patients. Assessing nutritional status is important because malnutrition is associated with an increase in morbidity and mortality in these patients.Objective: To determine the prevalence of malnutrition in pre-dialysis ESRD patients and identify a simple, reliable and valid malnutrition screening tool that could be recommended to use routinely in this population.Methods: This was a cross-sectional study undertaken at Nephrology Department of Cho Ray Hospital in 2010, Ninety pre-dialysis ESRD patients were enrolled in the study. The prevalence of malnutrition in these patients was assessed by anthropometric measurements (BMI, TSF, AMC, MAMC, AMA), biochemical measurements (Albumin, Transferrin) and SGA (Subjective Global Assessment). Results: Of the 90 pre-dialysis ESRD patients, 45 were females (50%) and 45 males (50%), giving a female to male ratio of 1:1, mean age 53.04 ± 20.13 (range from 18 to 88 years old). The prevalence of malnutrition according to different methods varied from 22.2% to 78.9%. The SGA scores statistically significant correlated with other measurements as body weight (r =- 0.385, p < 0.001), height (r = - 0.220, p < 0.037), BMI (r= - 0.289, p < 0.006), MAC (r = - 0.4, p < 0.001), MAMC (r = - 0.418, p < 0.001), serum transferrin (r = - 0.256, p < 0.015), serum creatinine (r = - 0.214, p < 0.043), serum albumin (r = - 0.285, p < 0.007). Conclusion: Prevalence of malnutrition in pre-dialysis ESRD patients varied from 22.2% to 78.9% depends on different measurements. We suggested that SGA could be recommended to use routinely in this population.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF