Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
ĐẶC ĐIỂM NHIỄM KHUẨN VÀ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH TẠI BỆNH VIỆNCHỢ RẪY NĂM 2009-2010

Trần Thị Thanh Nga

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đề kháng kháng sinh hiện nay vẫn là vấn đề quan trọng rất được quan tâm trên toàn thế giới, việc theo dõi kháng kháng sinh của các vi khuẩn gây bệnh là một yêu cầu thiết thực.và trở thành thường qui vì vậy việc Nghiên cứu đánh giá tình hình đề kháng kháng sinh tại bệnh viện Chợ Rẫy vẫn tiếp tục trong 2 năm 2009-2010.Đối tượng, phương pháp: Các mẫu bệnh phẩm được phân lập tại Khoa Vi Sinh BV Chợ Rẫy. Có tất cả 10.158 chủng vi khuẩn đã được phân lập định danh và thực hiện kháng sinh đồ (kỹ thuật khoanh giấy khuếch tán) theo tiêu chuẩn CLSI 2010. Kết quả: Năm vi khuẩn gây bệnh hàng đầu là: E.coli, A.baumannii, Klebsiella, S.aureus và P.aeruginosa.Kết Luận: Tình hình đề kháng có vài thay đổi so với năm 2009. Carbapenem là lựa chọn thích hợp nhưng tỉ lệ đề kháng khuynh hướng vẫn gia tăng đối với A.baumannii và P.aeruginosa.

ABSTRACT :

Objective: Antimicrobial resistance is an issue which receives the most attention in the world nowaday, monitoring antimicrobial resistance of pathogenic bacteria is a critical requirement. Therefore the study was conducted to investigate antimicrobial resistance at Cho Ray hospital in 2009 - 2010. Object and method: Samples were isolated at Microbiology Dept. Cho ray Hospital. Total of 10.158 pathogens were isolated, identified and tested on antibiogram following to 2010 CLSI guidance. Results: 5 pathogenic bacteria on top were indentified Klebsiella, E.coli, A.baumannii, S.aureus and P.aeruginosa.Conclusion: Antimicrobial resistance has changed in comparision with the data of 2009. Carpapenem is one of the most favovable antibiotic. However A.baumanii and P.aeruginosaseem to be increasingly resistant to Carbapenem.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF