Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
HÌNH ẢNH SIÊU ÂM TRONG DỰ ĐOÁN UNG THƯ BƯỚU GIÁP ĐA NHÂN

Trịnh Thị Thu Hồng(1), Vương Thừa Đức(2)

TÓM TẮT :

Mục đính: Tính độ nhạy và độ đặc hiệu của siêu âm trong chẩn đoán ung thư trên bướu giáp đa nhân.
Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu dựa trên giải phẫu bệnh sau mổ, chọn ngẫu nhiên 2 nhóm bướu giáp đa nhân lành và ác tính trong thời gian từ 2003 đến 2008 tại BV ĐHYD TPHCM.
Kết quả: Có tổng cộng 146 bệnh nhân (mỗi nhóm 73 bệnh nhân) với 196 nhân giáp. Tuổi trung bình của dân số là 44,8 + 12,5, tỷ lệ nữ/nam= 9/1. Các giá trị cụ thể của những dấu hiệu siêu âm dự đóan ung thư giáp như sau:phản âm kém: lành tính là 29,6%, ác tính là 76,1% (2=41,96, p =0,001)giới hạn nhân không đều: lành tính là 10,2%, ác tính là 37,5% (2 =20,78, p =0,001)vôi hóa trong nhân: lành tính là 16,7%, ác tính là 47,7% (2 =22,02, p =0,001)hạch cổ kèm theo: lành tính là 11,1% ác tính là 39,8% (2 =21,85, p = 0,001)
Kết luận: Độ nhạy và độ đặc hiệu của siêu âm tuyến giáp trong dự đoán ung thư đối với bướu giáp đa nhân là 46,6% và 87%.

ABSTRACT :

Objectives: To determine the sensitivity and the selectivity of thyroid ultrasound in diagnosing cancer in multinodular goiter.
Patients and methods: A retrospective cohort study composing 2 groups of multinodular goiter patients, 1 benign and 1 malignant (based on postoperative pathological results), collected at random in University Medical Center of Ho Chi Minh city from 2003 to 2008.
Results : There were 146 patients (73 patients in each group) with 196 nodules in total. The population average age was 44.8 + 12.5, and female/male ratio= 9/1. The malignancy diagnostic values of each ultrasound signs were:poor Echos: benign 29.6%, malignant 76.1% (2=41.96, p =0.001)irregular limit: benign 10.2%, malignant 37.5% (2 =20.78, p =0.001)intranodular calcification: benign 16.7%, malignant 47.7% (2 =22.02, p =0.001)neck lymphatic nodule: benign 11.1%, malignant 39.8% (2 =21.85, p = 0.001)
Conclusion: the sensitivity and the selectivity of thyroid ultrasound in prediction of multinodular goiter malignancy were 46.6% and 87% respectively.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF