Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 3
ĐỐI CHIẾU TẾ BÀO HỌC- GIẢI PHẪU BỆNH NHÂN GIÁP

Lê Minh Huy, Nguyễn Sào Trung, Hứa Thị Ngọc Hà, Phan Đặng Anh Thư

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát các đặc điểm cơ bản của bệnh tuyến giáp được phẫu thuật tại Bệnh viện ĐHYD TP.HCM. Khảo sát các đặc điểm giải phẫu bệnh của bệnh tuyến giáp được phẫu thuật tại Bệnh viện ĐHYD TpHCM. Đánh giá giá trị chẩn đoán của FNA trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hồi cứu cắt ngang. Đối tượng nghiên cứu: Tất cả các trường hợp bệnh tuyến giáp được phẫu thuật tại Bệnh viện ĐHYD TP.HCM trong 2 năm 2006, 2007. Kết quả: Tuổi trung bình của các bệnh nhân tuyến giáp là 42t. Trong các bệnh nhân tuyến giáp được mổ, độ tuổi 30-60 chiếm tỷ lệ chủ yếu. Trong các bệnh nhân ung thư tuyến giáp chiếm tỷ lệ cao nhất là ở độ tuổi 50-59. Nữ chiếm tỷ lệ cao trong các bệnh nhân tuyến giáp được mổ, tỷ lệ nam/nữ = 6,7/1. Phình giáp chiếm tỷ lệ cao nhất 68%, u túi tuyến 12,3%, carcinôm dạng nhú 13,2%. Đa nhân chiếm tỷ lệ 76,8%, đơn nhân 20,9%. Đối với ung thư tuyến giáp đa nhân chiếm tỷ lệ 36,6%, đơn nhân 63,4%. FNA có độ nhạy là 89,4%, độ đặc hiệu 100%, Giá trị tiên đoán dương 100%, Giá trị tiên đoán âm 87,2%.

ABSTRACT :

Objectives: To assess essential characteristics of thyroid nodules operated at Ho Chi Minh city University Hospital. To assess their pathological characteristics. And to determine the value of FNA in diagnosis of thyroid cancer. Methods and materials: Cross-sectional and retrospective study of all thyroid nodules operated at University Hospital from 2006 to 2007 Results: According to our study, thyroid nodules involved a wide range of age (mostly from 30-60). Thyroid cancer involved mostly the age of 50-59. Thyroid nodules had strong predilection for women (male- female ratio is about 6.7/1). The overwhelming majority of thyroid nodules are goiters (68%), following follicular adenoma (12.3%), and papillary carcinoma (13.2%). 76.8% of patients had multiple thyroid nodules and 20.9% of patients had solitary thyroid nodule. In thyroid cancer, multiple nodules involved 36.6% and sotitary nodule involved 63.4%. For FNA of thyroid nodules, a sensitivity of 89.4%, a specificity of 100%, a positive predictive value of 100%, and a negative predictive value of 87.2% were obtained.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF