Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 4
MÔ HÌNH XỬ LÝ Ổ DỊCH NHỎ TRONG PHÒNG CHỐNG SỐT DENGUE/SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2007

Nguyễn Lâm, Nguyễn Hồng Hoa

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Xây dựng mô hình điểm trong xử lý dịch sốt dengue/sốt xuất huyết dengue (SD/SXHD) trong tình hình thực tế hiện nay là điều mà các cấp chính quyền, ban ngành đoàn thể và Ngành Y tế luôn mong đợi. Mô hình xử lý ổ dịch nhỏ theo quy mô ấp trong phòng chống SD/SXHD tại huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang năm 2007, là mô hình điểm tại khu vực phía Nam nhằm khống chế không để dịch SD/SXHD lan rộng. 
Mục tiêu nghiên cứu: Thiết lập mô hình xử lý ổ dịch nhỏ quy mô ấp trong phòng chống sốt dengue/sốt xuất huyết dengue tại huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang năm 2007. Nhằm khống chế dịch sốt dengue/sốt xuất huyết dengue ngay từ quy mô ấp, không để dịch lan rộng ra quy mô xã. Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu phỏng thực nghiệm, thực hiện tại 3 xã Giục Tượng, Mong Thọ A và Thạnh Lộc huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang. 
Kết quả nghiên cứu: Thiết lập được mô hình xử lý ổ dịch nhỏ quy mô ấp trong phòng chống SD/SXHD. Mô hình đã thể hiện rõ tính hiệu quả và khả thi. Kết luận: Duy trì và nhân rộng mô hình xử lý ổ dịch nhỏ quy mô ấp trong phòng chống SD/SXHD.

ABSTRACT :

Background: Establishing the standard model of outbreak control of Dengue Fever is an important issue that government, many companies and health system interest nowadays. The small sampling follow hamlet guidance in preventing this disease in Chau Thanh Suburb of Kien Giang Province in 2007, which is the main point in the south area in order to prevent the transfer of epidemic of Dengue Fever. 
Research objectives: Establishing the small model of outbreak control of Dengue Fever in hamlet range in Chau Thanh outskirt, Kien Giang in 2007 in order to stop it spread in community scale. Research methodology: Quasiexperimental study in three communities which are Giuc Tuong, Mong Tho A and Thanh Loc of Chau Thanh suburb, Kien Giang Province. 
Results: Developing the small sampling of treatment epidemic Dengue/Dengue Fever of hamlet model and it is clearly effective and feasible. 
Conclusion: Maintaining and expanding the small model of outbreak intervention in hamlet area on DF/DHF control.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF