Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 1
ĐẶC ĐIỂM VIÊM PHỔI Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ 03/2007 ĐẾN 10/2007

Nguyễn Thị Kim Anh, Phạm Thị Minh Hồng

TÓM TẮT :

Viêm phổi (VP) vẫn còn là nguyên nhân quan trọng gây bệnh tật và tử vong ở sơ sinh non tháng và đủ tháng. 
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm DTH, LS, CLS và điều trị VP ở trẻ sơ sinh nhập bệnh viện Nhi Đồng 2.
Phương pháp: Tiền cứu, mô tả hàng loạt ca. 
Kết quả: Lô nghiên cứu có 331 ca gồm 73 ca (22,1%) VP sớm, 258 ca (77,9%) VP trễ và 49 ca (14,8%) VP bệnh viện. Có 63 ca (19%) có yếu tố nguy cơ từ mẹ và có liên quan với VP sớm. Triệu chứng hô hấp thường gặp nhất là ran phổi, thở co lõm ngực và ho (79,3%; 78% và 69,8%). Triệu chứng không đặc hiệu thường gặp nhất là bỏ bú hoặc bú kém và ọc sữa (68,5% và 51,5%). XQ phổi có hình ảnh thâm nhiễm phế nang 79,2%. Bạch cầu, CRP trong giới hạn bình thường là 85,8% và 77%. Cấy máu (+) 20 ca (8,7%). 139 ca cần hỗ trợ hô hấp (42%) trong đó 41% thở máy; 37,4% thở oxy và 21,6% thở NCPAP. Tỉ lệ tử vong do VP là 7,3% (24 ca) và có mối liên quan với NT huyết, TBS và sanh ngạt. 
Kết luận: Đa số trẻ có YTNC từ mẹ có liên quan với VP sớm nên cần theo dõi những trẻ này để phát hiện sớm VP. Tử vong trong VPSS thường kèm với các bệnh lý như NT huyết, tim bẩm sinh, sanh ngạt do đó cần theo dõi điều trị tích cực những trẻ này.

ABSTRACT :

Backgrounds: Pneumonia remains a significant cause of morbidity and mortality for preterm and term neonates. 
Objective: To describe characteristics of the epidermiology, clinical, paraclinical and treatment of neonatal pneumonia at Children Hospital N0 2. 
Methods: Case series. 
Results: A total of 331 patients were enrolled in which there were 74 (22.4%) preterm neonates. There were 73 (22.1%) cases of early onset pneumonia, 258 (77.9%) cases of late onset pneumonia and 49 (14.8%) cases of nosocomial pneumonia. Mother's risk factors were present in 63 (19%) cases and related to early onset pneumonia. Rales, chest indrawing and cough were the most common respiratory symptoms: 79.3%; 78% and 69.8% respectively. Poor feeding and vomiting were the most common nonspecific signs: 68.5% and 51.5% respectively. Chest X-ray showed alveolar infiltrates in 79.2%. White blood cells and C reactive protein were normal in most of cases (85.5% and 77%). Blood cultures were positive in 20 cases (8.7%). One hundred and thirty nine cases (42%) were needed to supply oxygen: mechanical ventilations 41%; nasal canula 37.4% and nasal continuous positive airway pressure 21.6%. The mortality of neonatal pneumonia was 7.3% and related to sepsis, congenital heart diseases and birth asphyxia. 
Conclusions: We should close monitor neonates who have mother's risk factors to diagnose pneumonia early because the risk factors related to early onset pneumonia. The high mortality of neonatal pneomonia usually associated with sepsis, congenital heart diseases and birth asphyxia. Therefore, these neonates should be close monitored and treated intensively.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF