Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SĂN SÓC RĂNG MIỆNG BẰNG BÀN CHẢI TRONG PHÒNG NGỪA VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN TRÊN BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO

Nguyễn Thị Ngọc Huệ(1), Lê Thị Anh Thư(2)

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Săn sóc răng miệng (SSRM) là một trong những biện pháp quan trọng để ngăn ngừa viêm phổi bệnh viện (VPBV). Mục tiêu nghiên cứu nhằm so sánh hiệu quả giữa kỹ thuật SSRM bằng gạc với kỹ thuật SSRM bằng bàn chải trong việc phòng ngừa VPBV trên người bệnh chấn thương sọ não.Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu so sánh ngẫu nhiên giữa hai nhóm SSRM bằng bàn chải và SSRM bằng gòn gạc trên bệnh nhân chấn thương sọ não có đặt nội khí quản tại bệnh viện Chợ Rẫy. Kết quả: Tổng số 310 bệnh nhân vào nghiên cứu (155 được SSRM bằng bàn chải và 155 SSRM bằng gòn gạc). Tỉ lệ VPBV ở nhóm SSRM bằng gạc 9% (14/ 155 người bệnh) giảm xuống còn 2,6% (4/155 người bệnh) ở nhóm SSRM bằng bàn chải (P = 0,015). Kết luận: Với cơ chế loại bỏ mảng bám răng và kích thích lợi và nướu răng hơn là gạc, SSRM bằng bàn chải đánh răng có hiệu quả hơn bằng gòn gạc. Phương pháp SSRM do đó là quy trình cần thiết cho bệnh nhân trong giai đoạn hồi sức cấp cứu, là phương pháp cần thay thế cho phương pháp SSRM bằng gạc ngày một lần đang được áp dụng.

ABSTRACT :

Introduction: Oral care is one of important methods to prevent nosocomial pneumonia. The aim of the study is to compare the effectiveness of oral care by toothbrush with oral care by cleasing swap in preventing nosocomial pneumonia in head truma patients with endotracheotomy.Methods: Randomized controlled trial (RCT) was conducted between two groups of patients: oral care by toothbrush and by swap. Results: 310 patients was admitted to the study: 155 patients cared by toothbrush and 155 cared by swap. The incidence of nosocomial pneumonia was 9% (14/155 patients) in oral care by cleansing swab group reduced significant to 2.6% (4/155 patients) in oral care by tooth brush (P = 0.015). Conclusions: Oral care by tooth brush was more effective than swabs in plaque removal and gingival stimulation in reducing nosocomial pneumonia. Oral care by tooth brush therefore is essential for Neuro ICU patients during their stay in the Neuro ICU and should be a replacement for the once a day current oral care using swabs.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF