Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 3
DẠ DÀY ĐÔI: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ ĐIỂM LẠI Y VĂN

Nguyễn Mai Thủy, Nguyễn Thanh Liêm, Lê Anh Dũng

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Báo cáo một trường hợp dạ dày đôi hiếm gặp ở trẻ em.Đối tượng phương pháp nghiên cứu: Trình bày một trường hợp bệnh nhi 32 tháng tuổi được chẩn đoán trước mổ nghi là nang bạch huyết ổ bụng hoặc dạ dày đôi. Chúng tôi tiến hành mổ nội soi thấy tổn thương trong mổ là một nang tròn, đường kính 4 cm, chứa dịch trong, nằm ở mặt sau của dạ dày sát với bờ cong lớn. Chẩn đoán trong mổ: dạ dày đôi thể nang. Tiến hành cắt bỏ phần nang này.Kết quả: Diễn biến trong mổ và sau mổ thuận lợi. Bệnh nhi ra viện sau 4 ngày. Kết quả kiểm tra sau mổ tốt. Dị tật đường tiêu hóa đôi nói chung và dị tật dạ dày đôi nói riêng là một bệnh lý rất hiếm gặp. Đây là một tổn thương lành tính. Biểu hiện lâm sàng thường không điển hình. Chẩn đoán trước mổ thường khó. Điều trị theo tổn thương, kết quả nói chung tốt.Kết luận: Dạ dày đôi là một dị tật hiếm gặp, bệnh lành tính, chẩn đoán thường khó, kết quả điều trị tốt.

ABSTRACT :

Objective: Report a case of duplication of the stomach in childrenMethods: A boy of 32 months was diagnosed of abdominal cyst or duplication of the stomach before the operation. We performed laparoscopic exploration and we found a cyst of 4 cm behind the stomach and near the greater curvature. The diagnosis was duplication of the stomach, cyst type. The resection of the cyst was performedResults: There was no complication during the operation and post-operation. Post-operation stay was 4 days. The result was satisfied. in general the duplication of the alimentary tract and specially the duplication of the stomach are very rare. This is benign. Symptoms are not clears. Diagnosis pre-operation is difficult. Treatment depend on the site and the type of the lesion and have a good result.Conclusions: The duplication of the stomach is rare and benign. Diagnosis is difficult but result is satisfied.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF