Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
BIỂU HIỆN EGFR VÀ MỐI TƯƠNG QUAN VỚI Ki-67 TRÊN CARCINÔM TUYẾN ĐẠI TRỰC TRÀNG

Phan Đặng Anh Thư, Hứa Thị Ngọc Hà, Nguyễn Sào Trung

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Xác định tỷ lệ biểu hiện EGFR và mối tương quan với biểu hiện Ki-67 trên carcinôm tuyến đại trực tràng bằng phương pháp nhuộm hóa mô miễn dịch.Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: Mô tả cắt ngang. Đối tượng nghiên cứu gồm 106 trường hợp carcinôm tuyến đại trực tràng được chẩn đoán tại Bộ môn Giải phẫu bệnh Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh từ tháng 10/2008 đến tháng 4/2009.Kết quả: Tỷ lệ dương tính với EGFR là 61,3%. Liên quan không có ý nghĩa thống kê với tuổi, giới, vị trí u, kích thước u, hình ảnh đại thể, loại mô học, độ mô học, xâm nhập mạch máu. Liên quan có ý nghĩa thống kê giữa biểu hiện EGFR với đặc điểm xâm lấn, xâm nhập mạch lymphô. Liên quan không có ý nghĩa thống kê với biểu hiện Ki-67.Kết luận: Biểu hiện EGFR trên carcinôm tuyến đại trực tràng khá cao và có liên quan với đặc điểm xâm lấn và xâm nhập mạch lymphô. Không liên quan với biểu hiện Ki-67.

ABSTRACT :

ABSTRACTObjective: To determine the expression rate of EGFR and its correlation with expression of Ki-67 in colorectal adenocarcinoma.Methods: A cross-sectional study with 106 cases of colorectal adenocarcinoma diagnosed at the department of pathology, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City. The specimens were examined with H&E staining and immunohistochemical staining with monoclonal antibody EGFR and Ki-67.Results: In our study, the positive expression rate of EGFR is 61.3%. In multivariate analysis, no correlation was found between expression of EGFR and some characteristics such as age, gender, tumor site, macroscopic findings, tumor grade, histological types and vascular invasion and expression of Ki-67. Correlation between expression of EGFR and depth of invasion and lymphatic invasion was statistically significant.Conclusion: The expression rate of EGFR is rather high in colorectal adenocarcinoma and significantly correlated with depth of invasion and lymphatic invasion.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF