Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2007 - Tập 11 - Số 1
NHẬN XÉT BAN ĐẦU CỦA CHỤP DẠ DÀY TRONG CHẨN ĐOÁN THỦNG Ổ LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG

Đỗ Đình Công, Võ Thị Mỹ Ngọc

TÓM TẮT :

Chụp dạ dày với chất cản quang tan trong nước để chẩn đoán biến chứng thủng và thủng bít ổ loét dạ dày tá tràng
Mục tiêu: Bước đầu đánh giá hiệu quả của phương tiện chẩn đoán chụp dạ dày với thuốc cản quang tan trong nước để chẩn đoán thủng ổ loét dạ dày tá tràng.
Phương pháp: Gồm bệnh nhân thủng dạ dày được chụp dạ dày với chất cản quang tan trong nước trước phẫu thuật. Thiết kế theo kiểu mô tả tiền cứu.
Kết quả: báo cáo ban đầu kết quả chụp của 26 bệnh nhân, với độ nhạy 100% và độ đặc hiệu 62.5%.
Kết luận: Cần tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện kỹ thuật chụp dạ dày trong thủng ổ loét dạ dày tá tràng và thay đổi kỹ thuật cách đánh giá trong mổ tình trạng thủng bít của ổ loét.

ABSTRACT :

Gastroduodenogram with water- soluble contrast media can diagnose the perforated and sealed- perforated gastroduodenal ulcer
Objectives: To initially evaluate the effect of the method of gastroduodenogram with water- soluble contrast media to diagnose the perforated gastroduodenal ulcer.
Method: Descriptive, prospective study. Consist of perforated gastroduodenal ulcer patients done gastroduodenogram with water- soluble contrast media
Results: the early result from 26 patients with the sensitivity 100% and the speciality 62.5%
Conclusion: It's essential to continue studying and to improve the technique to do gastroduodenogram with water- soluble contrast media in the perforated gastroduodenal ulcer. And it's necessary to change the method to evaluate the sealing of perforated ulcer in the operation.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF