Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 6
THỜI GIAN BÁN BIẾN CÁC BIẾN LOẠN NHIỄM SẮC THỂ Ở TẾ BÀO LYMPHO MÁU NGOẠI VI BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA SAU ĐIỀU TRỊ 131I

Nguyễn Văn Kính, Nguyễn Danh Thanh, Nguyễn Xuân Phách

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định khoảng thời gian bán biến của biến loạn nhiễm sắc thể (NST) kiểu 2 tâm động và vòng khuyên (dic + r) ở tế bào lympho máu ngoại vi bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hoá sau điều trị các liều 131I khác nhau và xây dựng khoảng thời gian tối ưu giữa 2 lần điều trị. Đối tượng và phương pháp: Khảo sát 90 450 tế bào ở metaphase của 127 bệnh nhân K giáp biệt hóa (104 nữ, 23 nam), tuổi từ 18 đến 82 tại thời điểm trước và sau điều trị 131I liều từ 1,11 GBq - ≥ 22,20 GBq. Thiết kế nghiên cứu: Tiền cứu theo dõi dọc, mô tả cắt ngang, so sánh trước và sau điều trị theo thời gian. Kết quả: Thời gian bán biến của biến loạn NST kiểu dic + r ở 05 nhóm bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hoá điều trị 131I với các liều 1,11 GBq, 3,70 GBq, 4,81 GBq, 6,66 GBq và ≥ 22,20 GBq tương ứng là: 151, 148, 181 và 452 ngày. Kết luận: Thời gian bán biến của biến loạn nhiễm sắc thể kiểu 2 tâm động và vòng khuyên ở tế bào lympho máu ngoại vi bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa từ 5 đến 15 tháng tùỳ thuộc vào tổng liều điều trị. Khoảng thời gian thích hợp giữa 2 lần điều trị từ 5 - 15 tháng.

ABSTRACT :

Objective: Try to determine interval half-time disappearance of chromosome aberrations of dicentric and ring in peripheral blood lymphocytes (PBLs) of differentiated thyroid carcinoma patients after treatment different 131I doses to build optimum time between two treatment period. Materials and methods: We analysed chromosomal aberration frequencies of 90,450 metaphase cells in blood samples of 127 differentiated thyroid carcinoma patients (female:104, male:23), age of these patients ranged from 18 to 82 years at before and after treatment with 131I dose from 1.11 GBq to ≥ 22.20 GBq. Study design: prospective, Cross - descriptively and comparison of before and after administration of 131I. Results: Half-time disappearance of chromosome aberrations of dicentric and ring in peripheral blood lymphocytes of 5 groups of differentiated thyroid carcinoma patients after administration different 131I doses as 1.11 GBq, 3.70 GBq, 4.81 GBq, 6.66GBq and ≥ 22.20 GBq were 151, 148, 181 and 452 days, respectively. Conclusion: Half-time disappearance of chromosome aberrations of dicentric and ring in peripheral blood lymphocytes of 5 groups of differentiated thyroid carcinoma patients after treatment from 5th to 15 th months and depends on cumulative dose of 131I treatments. The interval between of two 131I treatments time is 5th to 15 months.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF