Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 2
TÌNH HÌNH BẠO LỰC ĐỐI VỚI PHỤ NỮ 15-49 TUỔI CÓ GIA ĐÌNH TẠI XÃ VĨNH PHÚ TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2009

Nguyễn Nhất Chi Mai(1), Nguyễn Đỗ Nguyên(2), Nguyễn Hồng Hoa(2)

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Đây là một nghiên cứu định lượng về tình hình bạo lực đối với 243 phụ nữ 15-49 tuổi nói riêng ở xã Vĩnh Phú, tỉnh Bình Dương nhằm xác định tỷ lệ phụ nữ bị bạo lực và các mối liên quan giữa bạo lực với các đặc tính của phụ nữ. Qua đó nghiên cứu đã chỉ ra việc phản ứng của phụ nữ khi họ bị bạo lực có liên quan đến nghề nghiệp và trình độ học vấn của họ. Kết quả này gợi ý cho phụ nữ rằng nếu muốn có phản ứng đúng khi bị người chồng bạo lực thì trước tiên nên nâng cao nhận thức về vấn đề bạo lực gia đình, và tiếp theo là phải độc lập về kinh tế bản thân.
Mục tiêu: Xác định tỷ lệ bạo lực đối với phụ nữ từ 15-49 tuổi có gia đình tại xã Vĩnh Phú-Bình Dương năm 2009 và mối liên quan giữa bạo lực với các đặc tính của phụ nữ.
Phương pháp: dùng phương pháp nghiên cứu cắt ngang mô tả.
Kết quả: tình trạng bạo lực xảy ra nhiều ở phụ nữ lứa tuổi 22-44, đa số họ ở nhà và thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống hôn nhân gia đình. Xô đẩy và chửi mắng, nạt nộ là những hình thức bạo lực thường xảy ra. Hầu hết các tình huống dẫn đến bạo lực là do người chồng uống rượu gây nên nhưng bản thân người vợ lại không biết phản ứng lại với các tình huống đó. Tuy nhiên, họ vẫn nghĩ rằng hội liên hiệp phụ nữ là nơi hỗ trợ cho họ khi vấn đề bạo lực xảy đến với họ, mặt khác họ tin rằng cách giải quyết tốt nhất là hòa giải cho các cặp vợ chồng.
Kết luận: nhìn chung hầu hết các phụ nữ trong cuộc nghiên cứu này đều chịu đựng tình trạng bạo lực, điều này có ý nghĩa thống kê liên quan đến nơi ở và trình độ học vấn của phụ nữ. Thêm vào đó nghề nghiệp và cách phản ứng của phụ nữ khi họ bị bạo lực cũng có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.

ABSTRACT :

Background: This is the quantitative research about the status of violence of 243 married women who are living in Vinh Phu Community, Binh Duong Province in order to identify the rate of violent women and the relationship between this aggression and the characteristics of them. The survey shows that the respond of women who are victims of violence involves their occupation as well as education. This result suggest that women should against their husbands when they have violent behaviours by improving their knowledge about the issue of aggressive family first and then they must have independence of finance themselves.
Objectives: Identify the percentage of violence of married women who are from 15 to 49 years old in Vinh Phu Community, Binh Duong Province and the relationship between this aggression and the characteristics of them.
Method: This was a cross-sectional study. 
Results: This study illustrates that most violent cases are married women from 22 to 44 years old, lack of education as well as stay at home. Physical violence is possible push, while the major mental violence is swear. Most aggression comes from their husbands who are the alcoholic addicts and women did not respond these actions. However, women think that the association of women is the support place for them when they have the violent issue and most of them believe that the best solution to tackle this problem is conciliation between wife and husband. 
Conclusion: In general, most married women in this survey are bore with the status of violence and this problem has the relationship which has a statistic meaning in regards to the place of living and education. Additionally, there are a meaningful statistic between occupation and the respond of women.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF