Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 3
PHÂN TÍCH CÁC TRƯỜNG HỢP CHỌC HÚT BẰNG KIM NHỎ(FNA) NGHI NGỜ CARCINÔM TUYẾN GIÁP DẠNG NHÚ (PTC)

Thái Anh Tú, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Văn Thành

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ các trường hợp nghi ngờ carcinôm tuyến giáp dạng nhú trên FNA. Xác định tỉ lệ carcinôm tuyến giáp dạng nhú trên những trường hợp nghi ngờ carcinôm tuyến giáp dạng nhú trên FNA. Phân tích một số đặc điểm tế bào học, so sánh 2 nhóm có kết quả giải phẫu bệnh lành tính và ác tính. Phương pháp: phương pháp mô tả cắt ngang và hồi cứu. 91 trường hợp FNA chẩn đoán nghi ngờ carcinôm tuyến giáp dạng nhú đã được mổ và có kết quả giải phẫu bệnh tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM trong năm 2007. Kết quả: Qua khảo sát kết quả 4929 ca FNA nhân giáp tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM trong năm 2007, tỉ lệ kết quả chẩn đoán FNA nhân giáp là tổn thương lành tính 81,7%, ác tính 11,9%, tổn thương dạng nang là 2,4% và nghi ngờ carcinôm tuyến giáp dạng nhú là 3,7%. Chúng tôi phân tích 91 trường hợp FNA chẩn đoán nghi ngờ carcinôm tuyến giáp dạng nhú đã được mổ và có kết quả giải phẫu bệnh, tỉ lệ là ác tính là 58,2%, còn lại là lành tính, trong đó phình giáp 27,5%, bướu tuyến dạng nang và bướu phồng bào 5,5%, viêm giáp 8,8%. Đặc điểm tế bào học như tạo nhú, cầu tế bào và biến đổi nhân (thể vùi trong nhân hay nhân có rãnh rõ) có ý nghĩa chẩn đoán ác tính, trong khi đó biến đổi nhân mà nhân có rãnh ít thì thường là lành tính.

ABSTRACT :

Objectives: To determine ratio of interpretation of suspicious for papillary thyroid carcinoma (PTC) on FNA biopsy. To determine the ratio of papillary thyroid carcinoma on cases interpreted as suspicious for PTC on FNA. To analyse the cytological features and compare between two groups diagnosed benign and malignant on pathological report. Methods and materials: Cross-sectioned and retrospective study of 91 cases interpreted as suspicious for PTC on FNA at HCMC Cancer Hospital in 2007 Results and conclusions: During the year 2007, 4929 FNAs were performed for patients with thyroid nodules at Ho Chi Minh Cancer Hospital. The cytology result showed malignant (11.9%), consistent with follicular or Hurthle cell neoplasm (2.4%), benign (81.2%), suspicious for papillary thyroid carcinoma (PTC) (3.7%) and others (0.3%). A retrospective study of 91 cases interpreted as "suspicious for"papillary thyroid carcinoma (PTC) on FNA with pathological reports showed 53 carcinoma (58.2%), 25 adenomatous goiter (27.5%), 5 follicular adenoma (5.5%) and 8 thyroiditis (8.8%). Cytology findings such as papillary structure, cell balls, nuclear changes (distinct nuclear grooves or nuclear inclusions) are predictive of carcinoma. Nuclear grooves alone can be benign.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF