Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
TỶ LỆ PHẾT TẾ BÀO CỔ TỬ CUNG BẤT THƯỜNG Ở PHỤ NỮ KHÁM PHỤ KHOA

Nguyễn Kim Thanh Lan

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Hiện nay ung thư cổ tử cung thường gặp.Mục tiêu: Đánh giá tỷ lệ bất thường tế bào cổ tử cung ở phụ nữ khám phụ khoa trong Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang. Phương pháp: Mô tả cắt ngang.Kết quả: Kết quả cho thấy tỷ lệ Pap smear (Pap's) bất thường là 2,3%, tỷ lệ viêm cổ tử cung (CTC), âm đạo (AĐ) qua pap's 82,7%. Các yếu tố liên quan đến bất thường tế bào cổ tử cung bao gồm: trình độ học vấn, tuổi quan hệ tình dục, nguồn nứơc sinh hoạt, số lần khám phụ khoa và tiền căn viêm âm đạo.Kết luận: Tỷ lệ pap smear bất thường là 2,3%.

ABSTRACT :

Background: nowaday, cervical cancer is popularObjective: Evaluate the rate of abnormal cervical cells of women gynecological hospital at Chau Thanh Disctrict, Tien Giang Province.Methods: cross-sectional.Results: The results showed that the rate is 2.3% Pap smear abnormal rate of vaginal cervicitis by pap's 82.7%. Factors associated with abnormal cervical cells include: education, age, sex, drinking water, the number of gynecological and history of vaginitis. Conclusion: the rate of abnormal pap'smear is 2.3%.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF