Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 1
ĐÁNH GIÁ ỐNG THÔNG HANG VÀ EO NHĨ BẰNG MÁY ĐO TRỞ KHÁNG TAI GIỮA

Nguyễn Hồng Nam, Nguyễn Hữu Khôi

TÓM TẮT :

Mục tiêu: đánh giá lợi ích của nhĩ đồ trên bệnh nhân thủng nhĩ. 
Phương pháp NC: nghiên cứu can thiệp dạng thử nghiệm lâm sàng. Dữ kiện NC được lấy từ 75 bệnh nhân viêm tai giữa mủ mạn. 
Kết quả: V ≥ 2ml thì eo nhĩ và ống thông hang thông thoáng (95,5%), V<1,5ml thì eo nhĩ và ống thông hang chắc chán đã bị tắc (100%). 
Kết luận: Đo trở kháng tai giữa là một cách sàng lọc rất đơn giản để tìm xem có hay không có tắc ở eo nhĩ và ống thông hang.

ABSTRACT :

Objective: assessment of benefits of tympanometric mechine in the perforated eardrums. 
Method: Intervention study as clinical trial. Data were collected from 75 patients of chronic suppurative otitis media. 
Results: V >2ml as the aditus and isthmus tympani are not obstructed (95.5%), V<1,5ml as the aditus and isthmus tympani are obstructed (100%). Conclusion: the impedance meter is an effective method of screening to determine whether or not the aditus and isthmus tympani are obstructed.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF