Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI HUYẾT ÁP 24 GIỜ Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT ĐÃ BIẾN CHỨNG CÓ HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA

Huỳnh Văn Cẩn(1), Nguyễn Đức Công(2)

TÓM TẮT :

TÓM TẮTCơ sở: Hình thái huyết áp 24 giờ có liên quan đến các biến chứng ở người THA nguyên phát. Tuy nhiên, nghiên cứu hình thái huyết áp 24 giờ ở bệnh nhân THA nguyên phát đã biến chứng có hội chứng chuyển hoá (HCCH) chưa được nhiều ở Việt Nam.Mục tiêu: Tìm hiểu sự biến đổi hình thái huyết áp 24 giờ ở bệnh nhân THA nguyên phát đã biến chứng có HCCH.Phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, cắt ngang có phân tích.Kết quả: Trong nghiên cứu này, 54 bệnh nhân THA có HCCH và 44 bệnh nhân THA không có HCCH (nhóm chứng) có độ tuổi tương đương nhau được đo huyết áp và huyết áp 24 giờ bằng máy ABPM. Chẩn đoán THA nguyên phát theo tiêu chuẩn của JNC VII, chẩn đoán có HCCH theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế áp dụng cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương (IDFA). Kết quả nghiên cứu cho thấy: Nhóm THA có HCCH có tỷ lệ non-dipper (63,0%) cao hơn so với nhóm chứng (52,0%), tuy nhiên sự khác biệt của các tỷ lệ không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Ở nhóm THA biến chứng tim có HCCH có tỷ lệ non-dipper (66,7%) cao hơn nhóm không có biến chứng tim (61,6%), sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Ở nhóm THA biến chứng mắt có HCCH tỷ lệ non-dipper (79,2%) cao hơn so với nhóm không có biến chứng mắt (50,0%) với p < 0,05. Ở nhóm THA biến chứng thận có HCCH tỷ lệ non-dipper (83,3%) cao hơn so với nhóm không có biến chứng thận (52,9%) với p < 0,05. Ở nhóm THA biến chứng não có HCCH có tỷ lệ non-dipper (73,4%) cao hơn so với nhóm không có biến chứng não (59,0%), khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Kết luận: Có sự biến đổi hình thái huyết áp 24 giờ tăng tỷ lệ non-dipper ở người THA nguyên phát đã biến chứng (tim, mắt, thận và não) có HCCH so với người THA nguyên phát không biến chứng có HCCH có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).

ABSTRACT :

ABSTRACTBackground: The morphology of 24 hour blood pressure relating to complication in patients with primary hypertension. However, there is a few studies in the morphology of 24 hour blood pressure in patients having primary hypertension and metabolic syndrome with complication. Objectives: Studying the variance of in patients having primary hypertension and metabolic syndrome (MS) with complication.Methods: Cross-sectional descriptive, analysis, prospective study.Results: In this study, 54 patients having hypertension with MS and 44 patients having hypertension without MS (control group) had the same age and took the blood pressure and 24 hour blood pressure by ABPM. Taking diagnosis primary hypertension by JNC VII criteria (Joint National Committee) VII, taking metabolic syndrome by IDF criteria (IDF: International Diabetes Federation) applying for Asia Pacific (IDFA). The results showed that: Hypertension group with MS has the proportion of non-dipper (63.0%) higher than the control group (52.0%), however, no statistical significance (p > 0.05). In patients having hypertension and MS with cardiac complication have the proportion of non-dipper (66.7%) higher than in patient without that (61.6%), no statistical significance (p > 0.05). In patients having hypertension and MS with eye complication have the proportion of non-dipper (79.2%) higher than in patient without that (50.0%) with p < 0.05. In patients having hypertension and MS with renal complication have the proportion of non-dipper (83.3%) higher than in patient without that (52.9%) with p < 0.05. In patients having hypertension and MS with brain complication have the proportion of non-dipper (73.4%) higher than in patient without that (59.0%) without statistical significance (p > 0.05).Conclusions: There is an variation in the morphology of 24 hour blood pressure and increasing the proportion of non-dipper in patients having primary hypertension and MS with complication (heart, eye, kidney, brain) compare with patients having primary hypertension and MS without complication with statistical significance (p < 0.05).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF