Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2004 - Tập 8 - Số 1
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KỸ THUẬT CẮT AMIĐAN BẰNG ĐÔNG ĐIỆN LƯỠNG CỰC (BIPOLAR) Ở TRẺ EM

Trịnh Đình Hoa, Nguyễn Đình Bảng

TÓM TẮT :


ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF